جزییات موسسه

Plant Breeding Station Nagradowice
کد موسسه
POL055
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
52.3
طول جغرافیایی
17.15
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
european yellow lupine
1
narrowleaf lupine
1
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Lupinus
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Lupinus angustifolius
Lupinus luteus
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
24 February 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
3
2.25
1.5
0.75
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 2 عبارت است از 3.85. نمره کمینه 3.85 و نمره بیشینه 3.85 است.