جزییات موسسه

Departamento de Genética e Biotecnologia, Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro
کد موسسه
PRT025
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
41.22
طول جغرافیایی
-7.45
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
melon
12
نامشخص
53
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Cucurbita
Cucumis
Lagenaria
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Cucurbita pepo
Cucurbita maxima
Cucurbita moschata
Cucumis melo
Cucurbita ficifolia
سایر
2
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
70
52.5
35
17.5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 65 عبارت است از 6.39. نمره کمینه 5.85 و نمره بیشینه 6.65 است.