جزییات موسسه

Research and Development Institute for Viticulture and Wine Making Valea Calugareasca
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
www.icdvv.ro
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۴٫۰۶
طول جغرافیایی
۲۶٫۴۱
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
grapes
۱٬۱۳۴
sand grapes
۲
canyon grape
۱
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Vitis vinifera
Vitis sp.
Vitis riparia
Vitis rupestris
Vitis aestivalis
سایر
۹
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۱۱ مه ۲۰۲۰
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,137 عبارت است از 3.63. نمره کمینه 2.95 و نمره بیشینه 4.20 است.