جزییات موسسه

Research and Development Station for Fruit Tree Growing Constanta
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۴٫۱۹
طول جغرافیایی
۲۸٫۳۲
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
peach
۷۸۹
apricot
۵۷۱
cherry plum
۲۲
plum
۹
european plum
۴
سایر
۴
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Persica
Armeniaca
Prunus
Amygdalus
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Persica vulgaris
Armeniaca vulgaris
Prunus cerasifera
Persica persica vulgaris x amygdalus communis
Prunus insititia
سایر
۱۶
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۱۱ مه ۲۰۲۰
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,399 عبارت است از 4.50. نمره کمینه 3.00 و نمره بیشینه 6.35 است.