جزییات موسسه

Agronomy Department, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana
کد موسسه
SVN018
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
46.09
طول جغرافیایی
14.3
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Fagopyrum
Agopyrum
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Fagopyrum esculentum
Fagopyrum sp.
Fagopyrum tataricum
Fagopyrum eculentum
Fagopyrum sagittatum
سایر
6
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
24 February 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
120
90
60
30
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 216 عبارت است از 4.76. نمره کمینه 1.55 و نمره بیشینه 7.05 است.