جزییات موسسه

Crops and Seed Production Department, Agricultural Institute of Slovenia
کد موسسه
SVN019
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
46.04
طول جغرافیایی
14.3
محصولات دارای بیشترین نماینده
beans
lettuce
fababean
grasspea
نامشخص
341
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
beans
996
lettuce
171
fababean
48
grasspea
4
نامشخص
341
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Phaseolus
Lactuca
Trifolium
Dactylis
Vicia
سایر
219
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Phaseolus coccineus
Lactuca sativa
Dactylis glomerata
Vicia faba
Phleum pratense
سایر
266
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
700
525
350
175
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,560 عبارت است از 7.02. نمره کمینه 3.20 و نمره بیشینه 7.75 است.