جزییات موسسه

Institute of Bast Crops
کد موسسه
UKR015
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
51.4
طول جغرافیایی
33.54
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
flax
1,249
hemp
454
نامشخص
43
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Linum
Cannabis
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Linum usitatissimum
Cannabis sativa
Linum humile
Linum grandiflorum
Linum angustifolium
سایر
4
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
1000
750
500
250
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,703 عبارت است از 6.45. نمره کمینه 3.25 و نمره بیشینه 8.70 است.