جزییات موسسه

Institute of Irrigated Horticulture
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۶٫۵۱
طول جغرافیایی
۳۵٫۲۲
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
apricot
۱۱۵
apple (tree)
۹۴
sweet cherry
۹۴
cherry
۸۹
peach
۷۵
سایر
۳۸
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Prunus
Malus
Cerasus
Persica
Pyrus
سایر
۱۶
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Prunus armeniaca
Malus domestica
Prunus cerasus
Cerasus avium
Persica vulgaris
سایر
۱۱۹
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۸ اکتبر ۲۰۲۰
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 505 عبارت است از 5.90. نمره کمینه 3.25 و نمره بیشینه 8.40 است.