جزییات موسسه

Institute of Irrigated Horticulture
کد موسسه
UKR032
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
46.51
طول جغرافیایی
35.22
محصولات دارای بیشترین نماینده
apple
نامشخص
476
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
apple
187
apricot
115
sweet cherry
94
cherry
89
peach
75
سایر
38
نامشخص
65
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Prunus
Malus
Persica
Cerasus
Pyrus
سایر
17
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Malus domestica
Prunus armeniaca
Persica vulgaris
Prunus cerasus
Cerasus avium
سایر
149
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
200
150
100
50
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 505 عبارت است از 5.85. نمره کمینه 3.25 و نمره بیشینه 8.40 است.