NBS UKR036

Nikitskyi Botanical Gardens

سازمان‌ها و شبکه‌ها:

رکوردها در Genesys:

4,727

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

Amaranth
11
نامشخص
4,716

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 4,727 معادل ‎5.64‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎2.85‎ و حداکثر امتیاز ‎7.65‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت