جزییات موسسه

Nikitskyi Botanical Gardens
کد موسسه
UKR036
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
44.3
طول جغرافیایی
34.09
محصولات دارای بیشترین نماینده
apple
amaranth
forages
نامشخص
4,192
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
peach
700
apple
522
apricot
353
sweet cherry
342
pomegranate
327
سایر
2,483
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Prunus
Persica
Malus
Punica
Iris
سایر
2,036
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Persica vulgaris
Malus domestica
Prunus armeniaca
Prunus avium
Punica granatum
سایر
2,646
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
2000
1500
1000
500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 4,727 عبارت است از 5.64. نمره کمینه 2.85 و نمره بیشینه 7.65 است.