جزییات موسسه

Institute of agricultural microbiology
کد موسسه
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۵۱٫۵۰۲۸۹۸
طول جغرافیایی
۳۱٫۳۳۵۷۸
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
sycamine
۱۰۵
mulberry(white/black)
۱
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Morus
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Morus alba
Morus sp.
Morus bombycis
Morus alba pendula
Morus kagayamae
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 Oktober 2020
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 106 عبارت است از 4.94. نمره کمینه 3.45 و نمره بیشینه 6.65 است.