جزییات موسسه

National Seed Storage Laboratory, USDA-ARS
کد موسسه
USA005
نوع
Governmental
ارائه‌دهنده داده
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
40.3
طول جغرافیایی
-105.05
محصولات دارای بیشترین نماینده
sorghum
barley
fingermillet
wheat
tomato
سایر
788
نامشخص
8,163
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
sorghum
7,537
barley
729
fingermillet
702
wheat
639
tomato
313
سایر
788
نامشخص
8,163
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Sorghum
Andropogon
Cyamopsis
Hordeum
Eleusine
سایر
7,943
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Sorghum bicolor
Andropogon gerardii
Cyamopsis tetragonoloba
Hordeum vulgare
Eleusine coracana
سایر
7,964
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
23 July 2014
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
10000
7500
5000
2500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 18,871 عبارت است از 4.32. نمره کمینه 2.65 و نمره بیشینه 6.85 است.