جزییات موسسه

National Germplasm Resources Laboratory, USDA/ARS
کد موسسه
نوع
Governmental
ارائه‌دهنده داده
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۳۹٫۰۷
طول جغرافیایی
‎−۷۶٫۵
محصولات دارای بیشترین نماینده
wheat
barley
نامشخص
۲۱
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
wheat
۱۴
barley
۴
نامشخص
۲۱
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Melilotus
Triticum
Hordeum
Aegilops
Secale
سایر
۲
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Melilotus officinalis
Triticum aestivum
Melilotus albus
Aegilops sp.
Hordeum vulgare
سایر
۶
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 39 عبارت است از 6.24. نمره کمینه 4.80 و نمره بیشینه 7.00 است.