جزییات موسسه

National Germplasm Repository, USDA-ARS
کد موسسه
نوع
Governmental
پیوند اینترنتی
ارائه‌دهنده داده
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۱۹٫۴۲
طول جغرافیایی
‎−۱۵۵٫۰۳
محصولات دارای بیشترین نماینده
breadfruit
نامشخص
۶۷۲
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
breadfruit
۲۴۸
نامشخص
۶۷۲
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Artocarpus
Ananas
Carica
Litchi
Psidium
سایر
۲۵۳
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Artocarpus altilis
Ananas comosus
Carica papaya
Litchi chinensis
Artocarpus hybr.
سایر
۳۲۲
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
23 July 2014
5 May 2014
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 920 عبارت است از 5.45. نمره کمینه 3.05 و نمره بیشینه 7.60 است.