جزییات موسسه

Fruit Laboratory, USDA, ARS Plant Germplasm Quarantine Office
کد موسسه
USA148
نوع
Governmental
پیوند اینترنتی
ارائه‌دهنده داده
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
39.030657
طول جغرافیایی
-76.824024
محصولات دارای بیشترین نماینده
rice
potato
apple
sweetpotato
cassava
سایر
11
نامشخص
2,239
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
rice
325
potato
308
apple
85
sweetpotato
76
cassava
19
سایر
11
نامشخص
2,239
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Prunus
Miscanthus
Oryza
Solanum
Saccharum
سایر
954
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Solanum tuberosum
Oryza sativa
Miscanthus sacchariflorus
Malus spp.
Prunus spp.
سایر
1,936
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
23 July 2014
6 May 2014
5 May 2014
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
2000
1500
1000
500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 3,063 عبارت است از 4.30. نمره کمینه 2.90 و نمره بیشینه 6.90 است.