جزییات موسسه

Fruit Laboratory, USDA, ARS Plant Germplasm Quarantine Office
کد موسسه
نوع
Governmental
پیوند اینترنتی
ارائه‌دهنده داده
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۳۹٫۰۳۰۶۵۷
طول جغرافیایی
‎−۷۶٫۸۲۴۰۲۴
محصولات دارای بیشترین نماینده
rice
potato
apple
sweetpotato
cassava
سایر
۱۱
نامشخص
۲٬۲۳۹
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
rice
۳۲۵
potato
۳۰۸
apple
۸۵
sweetpotato
۷۶
cassava
۱۹
سایر
۱۱
نامشخص
۲٬۲۳۹
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Prunus
Miscanthus
Oryza
Solanum
Saccharum
سایر
۹۵۴
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Solanum tuberosum
Oryza sativa
Miscanthus sacchariflorus
Malus spp.
Prunus spp.
سایر
۱٬۹۳۶
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۲۳ ژوئیه ۲۰۱۴
۶ مه ۲۰۱۴
۵ مه ۲۰۱۴
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 3,063 عبارت است از 4.30. نمره کمینه 2.90 و نمره بیشینه 6.90 است.