جزییات موسسه

Plant Variety Protection Office USDA/AMS
کد موسسه
USA158
نوع
Governmental
پیوند اینترنتی
www.ams.usda.gov/pvpo/
ارائه‌دهنده داده
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
38.88697
طول جغرافیایی
-77.03079
محصولات دارای بیشترین نماینده
maize
wheat
lettuce
potato
beans
سایر
318
نامشخص
3,331
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
maize
1,515
wheat
625
lettuce
294
potato
259
beans
202
سایر
318
نامشخص
3,331
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Glycine
Triticum
Gossypium
Lactuca
سایر
2,327
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Zea mays
Glycine max
Triticum aestivum
Gossypium hirsutum
Lactuca sativa
سایر
2,380
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
6 May 2014
5 May 2014
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
4000
3000
2000
1000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 6,544 عبارت است از 4.64. نمره کمینه 3.95 و نمره بیشینه 6.95 است.