جزییات موسسه

Plant Variety Protection Office USDA/AMS
کد موسسه
نوع
Governmental
پیوند اینترنتی
www.ams.usda.gov/pvpo/
ارائه‌دهنده داده
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۳۸٫۸۸۶۹۷
طول جغرافیایی
‎−۷۷٫۰۳۰۷۹
محصولات دارای بیشترین نماینده
wheat
lettuce
potato
beans
سایر
۳۱۸
نامشخص
۳٬۳۳۱
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
maize
۱٬۵۱۵
wheat
۶۲۵
lettuce
۲۹۴
potato
۲۵۹
beans
۲۰۲
سایر
۳۱۸
نامشخص
۳٬۳۳۱
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Glycine
Triticum
Gossypium
Lactuca
سایر
۲٬۳۲۷
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Zea mays
Glycine max
Triticum aestivum
Gossypium hirsutum
Lactuca sativa
سایر
۲٬۳۸۰
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۶ مه ۲۰۱۴
۵ مه ۲۰۱۴
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 6,544 عبارت است از 4.64. نمره کمینه 3.95 و نمره بیشینه 6.95 است.