جزییات موسسه

National Tree Seed Laboratory
کد موسسه
ارائه‌دهنده داده
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۳۲٫۷۹۵۴۶
طول جغرافیایی
‎−۸۳٫۵۱۶۱۲
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Fraxinus
Cupressus
Tsuga
Juniperus
سایر
۱۷۲
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Pinus albicaulis
Fraxinus americana
Fraxinus pennsylvanica
Pinus lambertiana
Pinus sylvestris
سایر
۲٬۹۴۰
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۲۳ ژوئیه ۲۰۱۴
۶ مه ۲۰۱۴
۵ مه ۲۰۱۴
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 6,428 عبارت است از 6.20. نمره کمینه 3.90 و نمره بیشینه 7.80 است.