جزییات موسسه

National Arctic Plant Genetic Resources Unit, Alaska Plant Materials Center, USDA, ARS
کد موسسه
نوع
Governmental
ارائه‌دهنده داده
افزونه‌ها در Genesys
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Carex
Calamagrostis
Rheum
Juncus
Oplopanax
سایر
۹۱
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Rheum rhabarbarum
Carex lyngbyei
Calamagrostis epigejos
Carex sp.
Calamagrostis canadensis
سایر
۲۶۲
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۲۳ ژوئیه ۲۰۱۴
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 406 عبارت است از 4.91. نمره کمینه 3.05 و نمره بیشینه 7.00 است.