جزییات موسسه

Desert Legume Program
کد موسسه
USA971
نوع
Governmental
پیوند اینترنتی
ارائه‌دهنده داده
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
32.275866
طول جغرافیایی
-110.93994
محصولات دارای بیشترین نماینده
beans
cowpea
grasspea
chickpea
pigeonpea
نامشخص
2,547
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
beans
36
cowpea
19
grasspea
10
chickpea
3
pigeonpea
3
نامشخص
2,547
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Acacia
Lupinus
Astragalus
Vachellia
Senna
سایر
1,596
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Unident spp.
Lupinus spp.
Senna artemisioides
Astragalus spp.
Lupinus argenteus
سایر
2,441
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
6 May 2014
5 May 2014
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
900
675
450
225
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 2,618 عبارت است از 5.21. نمره کمینه 3.90 و نمره بیشینه 7.50 است.