جزییات افزونه

ITC0266
شماره افزونه
ITC0266
کد موسسه
BEL084
تاریخ اکتساب
11 September 1987
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
جمع‌آوری و نگهداری در سرما
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
CIRAD
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.20.004.013; (LCIV SF207; 10.13)
موسسه تکثیر ایمن
Main photo
6.2.5 - Main underlying colour of the pseudostem (2018)
6.3.1 - Blotches at the petiole base
6.2.1 - Pseudostem height [m]
6.3.12 - Colour of leaf upper surface
6.3.3 - Petiole canal leaf III
6.4.6 - Bunch position
6.4.4 - Peduncle colour
6.4.15 - Male bud shape
6.5.2 - Bract apex shape
6.4.7 - Bunch shape
6.5.5 - Colour of the bract internal face
6.7.4 - Fruit shape
6.7.6 - Fruit apex
6.6.2 - Compound tepal basic colour
6.7.11 - Fusion of pedicels
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa aa
Crop
Banana
محصول
Banana
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.20.004.013; (LCIV SF207; 10.13) FRA014
نام افزونه
Sowmuk
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.20.004.013; (LCIV SF207; 10.13) FRA014
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:c867635f-4c54-4a37-bfd1-dce048854eaa
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
22 July 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد