جزییات افزونه

ITC0294
شماره افزونه
ITC0294
کد موسسه
BEL084
تاریخ اکتساب
13 November 1987
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
جمع‌آوری و نگهداری در سرما
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
FHIA
شماره افزونه اهداکننده
FHIA III-206, 5
موسسه تکثیر ایمن
Main photo
6.2.5 - Main underlying colour of the pseudostem (2018)
6.3.3 - Petiole canal leaf III
6.3.4 - Petiole margins
6.4.5 - Peduncle hairiness
6.4.7 - Bunch shape
6.4.13 - Rachis appearance
6.4.15 - Male bud shape
6.4.16 - Male bud size [cm]
6.5.2 - Bract apex shape
6.6.2 - Compound tepal basic colour
6.6.13 - Anther colour
6.7.5 - Transverse section of fruit
6.7.11 - Fusion of pedicels
6.0.1 - Field Label
6.3.1 - Blotches at the petiole base
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa aa
Crop
Banana
محصول
Banana
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
FHIA III-206, 5 HND004
نام افزونه
Pitu
شماره افزونه اهداکننده
FHIA III-206, 5 HND004
شناسه دیگر
III-206 HND004
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:da5a8472-62e8-4ef5-ae70-92ffdfe40ee4
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
22 červenec 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد