جزییات افزونه

ITC0612
شماره افزونه
ITC0612
کد موسسه
BEL084
تاریخ اکتساب
25 May 1989
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
جمع‌آوری و نگهداری در سرما
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
IRFA
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.20.004.043
موسسه تکثیر ایمن
6.2.1 - Pseudostem height [m]
6.2.5 - Main underlying colour of the pseudostem (2018)
6.3.3 - Petiole canal leaf III
6.3.1 - Blotches at the petiole base
6.3.12 - Colour of leaf upper surface
6.4.7 - Bunch shape
6.4.6 - Bunch position
6.7.4 - Fruit shape
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa aa
Crop
Banana
محصول
Banana
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.20.004.043 GLP005
نام افزونه
Mambee Thu
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.20.004.043 GLP005
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:4789e47c-6a96-471f-8493-9e35ad431c98
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
22 July 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد