جزییات افزونه

BRA14
شماره افزونه
BRA14
کد موسسه
COL003
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Manihot
گونه
نام علمی
Manihot esculenta Crantz
محصول
Cassava
نام محصول ارائه شده
cassava
نامهای افزونه
شناسه دیگر
106
شماره جمع‌آوری
106
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
April 1, 1975
شماره جمع‌آوری
106
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:d939e74c-b7ad-4fdd-9733-bc3173d20ed1
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
24 October 2018
ایجاد شد
داده ارائه نشد