جزییات افزونه

PAR2
شماره افزونه
PAR2
کد موسسه
COL003
تاریخ اکتساب
July 1, 1975
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Manihot
گونه
نام علمی
Manihot esculenta Crantz
محصول
Cassava
نام محصول ارائه شده
cassava
نامهای افزونه
نام افزونه
Yerutiz (Palomita)
نام افزونه
Yerutiz(Palomita)
زیرمجموعه‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:91f5f29e-52ec-4583-9ec3-e8d97750201f
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
24 October 2018
ایجاد شد
داده ارائه نشد