جزییات افزونه

PHI 1
شماره افزونه
PHI 1
کد موسسه
COL003
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
VISAYAS STATE COLLEGE OF AGRICULTURE
PHI1 leaf.jpg
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Manihot
گونه
نام علمی
Manihot esculenta Crantz
Crop
Cassava
محصول
cassava
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:0b9b078d-46bd-48b6-97a3-8ea268373798
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
29 ноября 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد