جزییات افزونه

FMT XXX- 2
شماره افزونه
FMT XXX- 2
افزونه تاریخی
این رکورد تاریخی افزونه است
کد موسسه
COL003
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Manihot
گونه
نام علمی
Manihot filamentosa
محصول
Cassava
نام محصول ارائه شده
cassava
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:7feb95e8-9902-4f2b-8aad-601a4ebd0464
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
29 November 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد