اطلاعات کلی

Amaranth
نام اصلی
Amaranth
افزونه‌ها در Genesys
6672478379_b2a8387415_o.jpg
موسسات دارنده
CRI001
AUS165
KEN212
BRA003
RUS001
سایر
۳۴۸
کشور موسسه دارنده
سایر
۳۴۰
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Amaranthus
Chenopodium
Amaranhus
Celosia
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Amaranthus sp.
Amaranthus hybr.
Amaranthus cruentus
Amaranthus retroflexus
Amaranthus hybridus
سایر
۳۹۰
نامهای دیگر
amaranth
amaranthus