اطلاعات کلی

Bambara groundnut
نام اصلی
Bambara groundnut
افزونه‌ها در Genesys
Copy of AdobeStock_187420341 (1)-bambarra.jpeg
موسسات دارنده
ZMB030
ETH013
KEN212
کشور موسسه دارنده
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Voandzeia
Sorghum
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Vigna subterranea
Voandzeia subterranea
Sorghum bicolor
Vigna unguiculata
نامهای دیگر
bambara
bambara groundnut
bambara groundnuts
مجموعه‌های داده اخیر
فهرست‌های شناساگر اخیر