اطلاعات کلی

Kodo millet
نام اصلی
Kodo millet
افزونه‌ها در Genesys
Kodo millet.jpg
موسسات دارنده
IND002
کشور موسسه دارنده
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Paspalum
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Paspalum scrobiculatum
نامهای دیگر
Haraka
kodo millet
Paspalum commersonii
Paspalum scrobiculatum