اطلاعات کلی

Soybean
نام اصلی
Soybean
افزونه‌ها در Genesys
8456949784_9e9e9f6471_o.jpg
موسسات دارنده
سایر
۵٬۷۹۱
کشور موسسه دارنده
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Avena
Zea
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Glycine max
Glycine soja
Glycine sp.
Glycine hispida
Glycine spp.
سایر
۱۵
نامهای دیگر
soja
soya bean
soybean
soybeans