جزییات مجموعه داده

LG9801 - Chickpea evaluation (numbers IG 69596-114172)

genesys1

The dataset was extracted from the Genesys 1 trait database.

محصول نام
Chickpea
تعداد افزونه
۱٬۶۲۰
تعداد ویژگی
۲۳
شروع ارزیابی
1997
پایان ارزیابی
1998

ابرداده‌های مجموعه داده


کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY-NC-ND 4.0 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

داده‌ها و منابع


فایل مجموعه داده

ICARDA - LG9801 - Chickpea evaluation (numbers IG 69596-114172).xlsx

Preview

فایل مجموعه داده

ICARDA - LG9801 - Chickpea evaluation (numbers IG 69596-114172).zip

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - 09f71fe5-07d1-496b-b6da-d8a97043ea29.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


دیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
2010
تاریخ ایجاد ابرداده
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸

مکان‌ها


مکان
ICARDA
تاریخ ارزیابی
19971998

ویژگی‌های مشاهده شده


افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

۱. IG 6786Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ایران+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5VDTB
۲. IG 7618Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • افغانستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5W78B
۳. IG 7789Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • هند+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5WCGZ
۴. IG 69596Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ایران+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M1H7
۵. IG 69597Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ایران+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M1J8
۶. IG 69598Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • افغانستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M1K9
۷. IG 69599Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • افغانستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M1MA
۸. IG 69600Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • افغانستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M1NB
۹. IG 69603Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • الجزیره+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M1RE
۱۰. IG 69607Cicer arietinum L. • مطالب پرورشی/پژوهشی+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M1WJ
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M1XK
۱۲. IG 69611Cicer arietinum L. • Chaffa • گونه سنتی/رقم بومی • هند+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M20P
۱۳. IG 69613Cicer arietinum L. • 850-3/27 • گونه سنتی/رقم بومی • هند+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M22R
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M23S
۱۵. IG 69615Cicer arietinum L. • Gram type 15 • گونه سنتی/رقم بومی • هند+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M24T
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M25V
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M26W
۱۸. IG 69618Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • هند+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M27X
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M2A*
۲۰. IG 69622Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • بنگلادش+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M2B~
۲۱. IG 69624Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • هند+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M2D=
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M2EU
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M2F0
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M2G1
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M2H2
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M2J3
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M2K4
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M2M5
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M2N6
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M2P7
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M2Q8
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M2R9
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M2SA
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M2TB
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M2VC
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M2WD
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M2XE
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M2YF
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M2ZG
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M30H
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M31J
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M32K
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M33M
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M34N
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M35P
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M36Q
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M37R
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M38S
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M39T
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M3AV