جزییات مجموعه داده

Caracterización morfológica de 166 accesiones de tomate en CATIE (2008-2010)

2018.1

El CATIE posee importantes colecciones de recursos genéticos, las cuales se encuentran bajo un acuerdo con el Órgano Rector del Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y Agricultura. Una de estas colecciones es la colección de tomate, la cual cuenta con 421 accesiones.

Este set de datos contiene datos de caracterización tomados durante el periodo comprendido entre Marzo 2008 hasta Diciembre 2010. En total, 166 accesiones de Solanum lycopersicum y S. pimpinellifolium fueron regeneradas y caracterizadas en CATIE (finca Cabiria, Turrialba, a 608 msnm). La caracterización se realizó siguiendo la lista de descriptores definida por IPGRI.

محصول نام
Tomato
تعداد افزونه
166
تعداد ویژگی
55
شروع ارزیابی
March 2008
پایان ارزیابی
December 2010

ابرداده‌های مجموعه داده


ایجادکنندگان مجموعه داده


مدیر داده
William Solano CATIE
دیجیتالی کننده داده
Diego Salazar CATIE
جمع‌آوری کننده داده
Guido Sanabria CATIE

کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY-NC 4.0 Attribution-NonCommercial 4.0 International

داده‌ها و منابع


فایل مجموعه داده

Datos de caracterización de Tomate 2008-2011 (RevWS).xlsx

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - 148ac585-2e15-4b6f-a01f-7e02aaf3ee9c.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


اطلاعات تماس ارائه‌دهنده داده


نشانی
Turrialba 30501, Cartago, Costa Rica

دیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
December 23, 2011
تاریخ ایجاد ابرداده
22 October 2018
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
9 November 2018

مکان‌ها


مکان
CATIE, Turrialba, Cartago, Costa Rica
تاریخ ارزیابی
March 2008December 2010

ویژگی‌های مشاهده شده


افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

1. 16608-ASolanum
CRI001 DOI: 10.18730/J3SGA
2. 16608-BSolanum
CRI001 DOI: 10.18730/J3SHB
3. 16609-ASolanum
CRI001 DOI: 10.18730/J3SKD
4. 16609-BSolanum
CRI001 DOI: 10.18730/J3SME
5. 17332-ASolanum
CRI001 DOI: 10.18730/J4614
6. 17332-BSolanum
CRI001 DOI: 10.18730/J4625
7. 22131Solanum
CRI001 DOI: 10.18730/J5CCA
8. 5512 -ASolanum
CRI001 DOI: 10.18730/HZDA1
9. 5512 -BSolanum
CRI001 DOI: 10.18730/HZDB2
10. 7797-ASolanum
CRI001 DOI: 10.18730/J0179
11. 7797-CSolanum
CRI001 DOI: 10.18730/J019B
12. 5506Solanum lycopersicum • VF-145-21-4-H-9 • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZD5~
13. 5507Solanum lycopersicum • VF-145B-7879 • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZD6$
14. 5508Solanum lycopersicum • VF-145B-7879 CH-1 • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZD7=
15. 5510Solanum lycopersicum • VF-145-513 • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZD8U
16. 5511Solanum lycopersicum • VF-145 Super A • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZD90
17. 5513Solanum lycopersicum • VF-92-1-2 • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZDD4
18. 5515Solanum lycopersicum • VF-134-1-2-H-26 • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZDF6
19. 5518Solanum lycopersicum • VF-134-1-2 • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZDJ9
20. 5519Solanum lycopersicum • VF-145-H-17 • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZDKA
21. 5521Solanum lycopersicum • CH-47-RED ROCK • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZDMB
22. 5522Solanum lycopersicum • V-9-CHINCHA TOP • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZDNC
23. 5524Solanum lycopersicum • VF-ROMA • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZDQE
24. 5529Solanum lycopersicum • VFN-RONITA • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZDXM
25. 5533Solanum lycopersicum • AT-29-TANZI ARMANDO • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZDZP
26. 5534Solanum lycopersicum • AT-29-TANZI ARMANDO • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZE0Q
27. 5535Solanum lycopersicum • AT-29-TANZI ARMANDO • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZE1R
28. 5536Solanum lycopersicum • BRADLEY • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZE2S
29. 5537Solanum lycopersicum • BREAK ODAY • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZE3T
30. 5541Solanum lycopersicum • CH-49 • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZE4V
31. 5542Solanum lycopersicum • CALMART • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZE5W
32. 5543Solanum lycopersicum • CHINCHA • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZE6X
33. 5545Solanum lycopersicum • CPC-2-VF • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZE8Z
34. 5546Solanum lycopersicum • VF-428-F-2-SAN ONOFRE • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZE9*
35. 5551Solanum lycopersicum • VFN-BUSH • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZEA~
36. 5553Solanum lycopersicum • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZEB$
37. 5554Solanum lycopersicum • 73-N-53 • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZEC=
38. 5555Solanum lycopersicum • SUPERMARKET • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZEDU
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZEE0
40. 5559Solanum lycopersicum • CV-ROYAL ACE • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZEF1
41. 5567Solanum lycopersicum • HUANDO • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZEH3
42. 5570Solanum lycopersicum • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZEK5
43. 5571Solanum lycopersicum • HUANDO • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZEM6
44. 5572Solanum lycopersicum • CORRALES HUANDO • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZEN7
45. 5575Solanum lycopersicum • HUANDO SAN JUAN • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZEQ9
46. 5576Solanum lycopersicum • HUANDO SAN JUAN VIRUS • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZERA
47. 5578Solanum lycopersicum • MANZANO CHICHA • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZESB
48. 5579Solanum lycopersicum • MANZANO DURO CHICHA • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZETC
49. 5580Solanum lycopersicum • MANZANO VIRUS • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZEVD
50. 5581Solanum lycopersicum • MANZANO DURO VIRUS • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZEWE