جزییات مجموعه داده

Caracterización morfológica de 166 accesiones de tomate en CATIE (2008-2010)

2018.1

El CATIE posee importantes colecciones de recursos genéticos, las cuales se encuentran bajo un acuerdo con el Órgano Rector del Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y Agricultura. Una de estas colecciones es la colección de tomate, la cual cuenta con 421 accesiones.

Este set de datos contiene datos de caracterización tomados durante el periodo comprendido entre Marzo 2008 hasta Diciembre 2010. En total, 166 accesiones de Solanum lycopersicum y S. pimpinellifolium fueron regeneradas y caracterizadas en CATIE (finca Cabiria, Turrialba, a 608 msnm). La caracterización se realizó siguiendo la lista de descriptores definida por IPGRI.

محصول نام
Tomato
تعداد افزونه
۱۶۶
تعداد ویژگی
۵۵
شروع ارزیابی
March 2008
پایان ارزیابی
December 2010

ابرداده‌های مجموعه داده


ایجادکنندگان مجموعه داده


مدیر داده
William Solano CATIE
دیجیتالی کننده داده
Diego Salazar CATIE
جمع‌آوری کننده داده
Guido Sanabria CATIE

کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY-NC 4.0 Attribution-NonCommercial 4.0 International

داده‌ها و منابع


فایل مجموعه داده

Datos de caracterización de Tomate 2008-2011 (RevWS).xlsx

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - 148ac585-2e15-4b6f-a01f-7e02aaf3ee9c.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


اطلاعات تماس ارائه‌دهنده داده


نشانی
Turrialba 30501, Cartago, Costa Rica

دیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
23 December 2011
تاریخ ایجاد ابرداده
۲۲ اکتبر ۲۰۱۸
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
۹ نوامبر ۲۰۱۸

مکان‌ها


مکان
CATIE, Turrialba, Cartago, Costa Rica
تاریخ ارزیابی
March 2008December 2010

ویژگی‌های مشاهده شده


افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

۱. 16608-ASolanum
CRI001 DOI: 10.18730/J3SGA
۲. 16608-BSolanum
CRI001 DOI: 10.18730/J3SHB
۳. 16609-ASolanum
CRI001 DOI: 10.18730/J3SKD
۴. 16609-BSolanum
CRI001 DOI: 10.18730/J3SME
۵. 17332-ASolanum
CRI001 DOI: 10.18730/J4614
۶. 17332-BSolanum
CRI001 DOI: 10.18730/J4625
۷. 22131Solanum
CRI001 DOI: 10.18730/J5CCA
۸. 5512 -ASolanum
CRI001 DOI: 10.18730/HZDA1
۹. 5512 -BSolanum
CRI001 DOI: 10.18730/HZDB2
۱۰. 7797-ASolanum
CRI001 DOI: 10.18730/J0179
۱۱. 7797-CSolanum
CRI001 DOI: 10.18730/J019B
۱۲. 5506Solanum lycopersicum • VF-145-21-4-H-9 • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZD5~
۱۳. 5507Solanum lycopersicum • VF-145B-7879 • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZD6$
۱۴. 5508Solanum lycopersicum • VF-145B-7879 CH-1 • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZD7=
۱۵. 5510Solanum lycopersicum • VF-145-513 • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZD8U
۱۶. 5511Solanum lycopersicum • VF-145 Super A • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZD90
۱۷. 5513Solanum lycopersicum • VF-92-1-2 • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZDD4
۱۸. 5515Solanum lycopersicum • VF-134-1-2-H-26 • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZDF6
۱۹. 5518Solanum lycopersicum • VF-134-1-2 • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZDJ9
۲۰. 5519Solanum lycopersicum • VF-145-H-17 • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZDKA
۲۱. 5521Solanum lycopersicum • CH-47-RED ROCK • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZDMB
۲۲. 5522Solanum lycopersicum • V-9-CHINCHA TOP • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZDNC
۲۳. 5524Solanum lycopersicum • VF-ROMA • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZDQE
۲۴. 5529Solanum lycopersicum • VFN-RONITA • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZDXM
۲۵. 5533Solanum lycopersicum • AT-29-TANZI ARMANDO • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZDZP
۲۶. 5534Solanum lycopersicum • AT-29-TANZI ARMANDO • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZE0Q
۲۷. 5535Solanum lycopersicum • AT-29-TANZI ARMANDO • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZE1R
۲۸. 5536Solanum lycopersicum • BRADLEY • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZE2S
۲۹. 5537Solanum lycopersicum • BREAK ODAY • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZE3T
۳۰. 5541Solanum lycopersicum • CH-49 • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZE4V
۳۱. 5542Solanum lycopersicum • CALMART • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZE5W
۳۲. 5543Solanum lycopersicum • CHINCHA • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZE6X
۳۳. 5545Solanum lycopersicum • CPC-2-VF • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZE8Z
۳۴. 5546Solanum lycopersicum • VF-428-F-2-SAN ONOFRE • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZE9*
۳۵. 5551Solanum lycopersicum • VFN-BUSH • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZEA~
۳۶. 5553Solanum lycopersicum • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZEB$
۳۷. 5554Solanum lycopersicum • 73-N-53 • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZEC=
۳۸. 5555Solanum lycopersicum • SUPERMARKET • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZEDU
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZEE0
۴۰. 5559Solanum lycopersicum • CV-ROYAL ACE • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZEF1
۴۱. 5567Solanum lycopersicum • HUANDO • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZEH3
۴۲. 5570Solanum lycopersicum • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZEK5
۴۳. 5571Solanum lycopersicum • HUANDO • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZEM6
۴۴. 5572Solanum lycopersicum • CORRALES HUANDO • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZEN7
۴۵. 5575Solanum lycopersicum • HUANDO SAN JUAN • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZEQ9
۴۶. 5576Solanum lycopersicum • HUANDO SAN JUAN VIRUS • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZERA
۴۷. 5578Solanum lycopersicum • MANZANO CHICHA • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZESB
۴۸. 5579Solanum lycopersicum • MANZANO DURO CHICHA • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZETC
۴۹. 5580Solanum lycopersicum • MANZANO VIRUS • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZEVD
۵۰. 5581Solanum lycopersicum • MANZANO DURO VIRUS • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZEWE