جزییات مجموعه داده

CE8803 - Aegilops characterization

genesys1

The dataset was extracted from the Genesys 1 trait database.

محصول نام
Wheat
تعداد افزونه
۴۹۶
تعداد ویژگی
۱۰
شروع ارزیابی
1987
پایان ارزیابی
1988

ابرداده‌های مجموعه داده


کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY-NC-ND 4.0 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

داده‌ها و منابع


فایل مجموعه داده

ICARDA - CE8803 - Aegilops characterization.xlsx

Preview

فایل مجموعه داده

ICARDA - CE8803 - Aegilops characterization.zip

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - 322cb070-e08d-4fd9-977c-d7dfc54b734a.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


دیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
2010
تاریخ ایجاد ابرداده
28 December 2018
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
28 December 2018

مکان‌ها


مکان
ICARDA
تاریخ ارزیابی
19871988

ویژگی‌های مشاهده شده


افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZN5U
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZN60
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZN71
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZN82
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZNA4
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZNB5
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZNC6
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZND7
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZNE8
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZNF9
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZNGA
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZNHB
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZNJC
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZNKD
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZNME
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZNNF
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZNPG
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZNQH
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZNRJ
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZNTM
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZNVN
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZNWP
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZNXQ
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZNYR
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZNZS
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZP0T
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZP1V
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZP2W
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZP3X
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZP4Y
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZP5Z
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZP6*
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZP7~
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZP8$
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZP9=
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZPAU
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZPB0
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZPC1
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZPD2
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZPE3
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZPF4
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZPG5
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZPH6
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZPJ7
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZPK8
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZPM9
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZPNA
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZPPB
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZPQC
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZPRD