جزییات مجموعه داده

CCAT95 - Catalog of annual wild Cicer species

genesys1

The dataset was extracted from the Genesys 1 trait database.

محصول نام
Chickpea
تعداد افزونه
۲۲۵
تعداد ویژگی
۲۴
شروع ارزیابی
داده ارائه نشد
پایان ارزیابی
داده ارائه نشد

ابرداده‌های مجموعه داده


کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY-NC-ND 4.0 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

داده‌ها و منابع


فایل مجموعه داده

ICARDA - CCAT95 - Catalog of annual wild Cicer species.xlsx

Preview

فایل مجموعه داده

ICARDA - CCAT95 - Catalog of annual wild Cicer species.zip

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - 379eae2b-375e-4fd5-89ea-de852cec3230.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


دیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
2010
تاریخ ایجاد ابرداده
28 prosinec 2018
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
28 prosinec 2018

ویژگی‌های مشاهده شده


افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7MC9J
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7MCAK
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7PDF*
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7MCDP
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7PDG~
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7MCEQ
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7PDH$
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7MCGS
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7MCHT
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7MCJV
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7MCKW
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7MCMX
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7MCPZ
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7MCQ*
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7MCR~
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7MCS$
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7MCT=
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7MCVU
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7MCW0
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7MCX1
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7MCY2
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7MCZ3
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7MD04
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7PDKU
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7MD15
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7PDM0
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7MD26
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7MD37
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7MD59
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7MD6A
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7MD7B
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7MD8C
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7PDN1
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7MD9D
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7MDAE
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7MDBF
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7MDCG
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7MDDH
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7MDEJ
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7MDFK
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7MDGM
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7MDHN
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7MDJP
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7MDKQ
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7MDMR
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7MDNS
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7MDPT
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7MDQV
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7MDRW
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7MDSX