جزییات مجموعه داده

LG9802 - Chickpea new acc. characterization from VIR (Larissa)

genesys1

The dataset was extracted from the Genesys 1 trait database.

محصول نام
Chickpea
تعداد افزونه
۱۳۷
تعداد ویژگی
۱۴
شروع ارزیابی
1997
پایان ارزیابی
1998

ابرداده‌های مجموعه داده


کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY-NC-ND 4.0 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

داده‌ها و منابع


فایل مجموعه داده

ICARDA - LG9802 - Chickpea new acc. characterization from VIR (Larissa).xlsx

Preview

فایل مجموعه داده

ICARDA - LG9802 - Chickpea new acc. characterization from VIR (Larissa).zip

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - 392f2d1f-0af9-41fa-93ab-b65b9aade81f.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


دیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
2010
تاریخ ایجاد ابرداده
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸

مکان‌ها


مکان
ICARDA
تاریخ ارزیابی
19971998

ویژگی‌های مشاهده شده


افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

۱. IG 125010Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • چین+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94VZJ
۲. IG 125011Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • چین+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94W0K
۳. IG 125012Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • چین+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94W1M
۴. IG 125013Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • چین+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94W2N
۵. IG 125014Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • چین+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94W3P
۶. IG 125015Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • چین+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94W4Q
۷. IG 125016Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • چین+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94W5R
۸. IG 125017Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • چین+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94W6S
۹. IG 125020Cicer arietinum L. • PUPASTYI • گونه سنتی/رقم بومی • روسیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94W9W
۱۰. IG 125021Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • روسیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94WAX
۱۱. IG 125022Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • روسیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94WBY
۱۲. IG 125023Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • روسیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94WCZ
۱۳. IG 125024Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • روسیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94WD*
۱۴. IG 125025Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • روسیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94WE~
۱۵. IG 125026Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • تاجیکستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94WF$
۱۶. IG 125027Cicer arietinum L. • KRASNOKUTSKII N195 • گونه سنتی/رقم بومی • روسیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94WG=
۱۷. IG 125028Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • روسیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94WHU
۱۸. IG 125029Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • روسیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94WJ0
۱۹. IG 125032Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • روسیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94WN3
۲۰. IG 125034Cicer arietinum L. • GIBRID N620/10 • گونه سنتی/رقم بومی • روسیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94WQ5
۲۱. IG 125035Cicer arietinum L. • GIBRID N681/4 • مطالب پرورشی/پژوهشی • روسیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94WR6
۲۲. IG 125036Cicer arietinum L. • GIBRID N2N • مطالب پرورشی/پژوهشی • روسیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94WS7
۲۳. IG 125037Cicer arietinum L. • KRASNODARSKII N44N • گونه سنتی/رقم بومی • روسیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94WT8
۲۴. IG 125038Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • روسیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94WV9
۲۵. IG 125039Cicer arietinum L. • Kubanskii 01212 • گونه سنتی/رقم بومی • روسیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94WWA
۲۶. IG 125040Cicer arietinum L. • SHAKHTINSKII • گونه سنتی/رقم بومی • روسیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94WXB
۲۷. IG 125043Cicer arietinum L. • MOGUCHII • گونه سنتی/رقم بومی • روسیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94X0E
۲۸. IG 125044Cicer arietinum L. • AL'FA • گونه سنتی/رقم بومی • روسیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94X1F
۲۹. IG 125052Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • روسیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94X9Q
۳۰. IG 125053Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • روسیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94XAR
۳۱. IG 125054Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • روسیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94XBS
۳۲. IG 125055Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • روسیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94XCT
۳۳. IG 125056Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • روسیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94XDV
۳۴. IG 125057Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • روسیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94XEW
۳۵. IG 125058Cicer arietinum L. • KINEL'SKII 24 • گونه سنتی/رقم بومی • روسیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94XFX
۳۶. IG 125063Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • روسیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94XM$
۳۷. IG 125064Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • روسیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94XN=
۳۸. IG 125072Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • روسیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94XX6
۳۹. IG 125073Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • روسیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94XY7
۴۰. IG 125092Cicer arietinum L. • SEVERNYI 2 • گونه سنتی/رقم بومی • روسیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94YHT
۴۱. IG 125097Cicer arietinum L. • M-44 • مطالب پرورشی/پژوهشی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94YMX
۴۲. IG 125098Cicer arietinum L. • SEL.NO 1/36 • مطالب پرورشی/پژوهشی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94YNY
۴۳. IG 125099Cicer arietinum L. • SEL.NO 1/36 • مطالب پرورشی/پژوهشی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94YPZ
۴۴. IG 125102Cicer arietinum L. • 4N-2N/1-1 • مطالب پرورشی/پژوهشی • ترکیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94YQ*
۴۵. IG 125104Cicer arietinum L. • GOROKH MOKHNATKA • گونه سنتی/رقم بومی • روسیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94YR~
۴۶. IG 125123Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • روسیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94Z8C
۴۷. IG 125140Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • روسیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94ZSX
۴۸. IG 125141Cicer arietinum L. • KRYMSKII • گونه سنتی/رقم بومی • روسیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94ZTY
۴۹. IG 125142Cicer arietinum L. • KRYMSKII • گونه سنتی/رقم بومی • روسیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94ZVZ
۵۰. IG 125144Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • روسیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94ZX~