جزییات مجموعه داده

LG0401 - Wild and cultivated chickpea germplasm evluation

genesys1

The dataset was extracted from the Genesys 1 trait database.

محصول نام
Chickpea
تعداد افزونه
۱۳۱
تعداد ویژگی
۲۰
شروع ارزیابی
2003
پایان ارزیابی
2004

ابرداده‌های مجموعه داده


کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY-NC-ND 4.0 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

داده‌ها و منابع


فایل مجموعه داده

ICARDA - LG0401 - Wild and cultivated chickpea germplasm evluation.xlsx

Preview

فایل مجموعه داده

ICARDA - LG0401 - Wild and cultivated chickpea germplasm evluation.zip

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - 427fdbd5-8f23-4dd1-9da0-0b17b188511b.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


دیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
2010
تاریخ ایجاد ابرداده
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸

مکان‌ها


مکان
ICARDA
تاریخ ارزیابی
20032004

ویژگی‌های مشاهده شده


افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

۱. IG 5894Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • عراق+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5TJ4D
۲. IG 5906Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • عراق+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5TJGS
۳. IG 6042Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • سودان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5TPNA
۴. IG 6045Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • جردن+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5TPRD
۵. IG 6461Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • تونس+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5V3QN
۶. IG 6463Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • تونس+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5V3SQ
۷. IG 7154Cicer arietinum L. • DZ 10-4 • گونه سنتی/رقم بومی • اتیوپی+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5VS87
۸. IG 7269Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • افغانستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5VWS9
۹. IG 7319Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • افغانستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5VYAN
۱۰. IG 7415Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • افغانستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5W151
۱۱. IG 7489Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • افغانستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5W3C=
۱۲. IG 7498Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • افغانستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5W3N7
۱۳. IG 7835Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ایران+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5WDY3
۱۴. IG 7840Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ایران+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5WE38
۱۵. IG 7933Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ایران+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5WH0V
۱۶. IG 8121Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ایران+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5WPVX
۱۷. IG 8133Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ایران+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5WQ74
۱۸. IG 8153Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ایران+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5WQVR
۱۹. IG 8154Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ایران+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5WQWS
۲۰. IG 8175Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ایران+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5WRH9
۲۱. IG 8195Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ایران+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5WS5X
۲۲. IG 8324Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • هند+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5WX59
۲۳. IG 8396Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • اتیوپی+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5WZC6
۲۴. IG 8491Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • اتیوپی+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5X2AT
۲۵. IG 8544Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • افغانستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5X3Y4
۲۶. IG 8661Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • افغانستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5X7KA
۲۷. IG 8682Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • افغانستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5X88Z
۲۸. IG 8933Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ترکیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5XG3Q
۲۹. IG 9080Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • افغانستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5XMNN
۳۰. IG 9442Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • هند+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5XZS7
۳۱. IG 10152Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • اسپانیا+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5YNP5
۳۲. IG 69620Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • هند+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M29Z
۳۳. IG 69623Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • هند+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M2C$
۳۴. IG 69668Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • پرتغال+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M3S5
۳۵. IG 69681Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • پرتغال+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M46J
۳۶. IG 69696Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • پرتغال+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M4N~
۳۷. IG 69701Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • پرتغال+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M4T1
۳۸. IG 69732Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • لیبیا+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M5S*
۳۹. IG 69733Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • لیبیا+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M5T~
۴۰. IG 70252Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • پاکستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7MMQX
۴۱. IG 70464Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ترکیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7PGMP
۴۲. IG 70471Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ترکیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7PGVX
۴۳. IG 70499Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ترکیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7PHQM
۴۴. IG 70753Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • پاکستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7PR65
۴۵. IG 70761Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • پاکستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7PRED
۴۶. IG 70779Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • پاکستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7PS0Z
۴۷. IG 70788Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • پاکستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7PS93
۴۸. IG 71719Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • مراکو+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7QNPR
۴۹. IG 71720Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • مراکو+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7QNQS
۵۰. IG 71728Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • مراکو+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7QNZ~