جزییات مجموعه داده

LG9201 - Chickpea germplasm (Iranian materials)

genesys1

The dataset was extracted from the Genesys 1 trait database.

محصول نام
Lentil
Chickpea
تعداد افزونه
۵۳۴
تعداد ویژگی
۴۱
شروع ارزیابی
1991
پایان ارزیابی
1992

ابرداده‌های مجموعه داده


کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY-NC-ND 4.0 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

داده‌ها و منابع


فایل مجموعه داده

ICARDA - LG9201 - Chickpea germplasm (Iranian materials).xlsx

Preview

فایل مجموعه داده

ICARDA - LG9201 - Chickpea germplasm (Iranian materials).zip

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - 45c18c57-1630-44f5-babf-49272b9df124.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


دیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
2010
تاریخ ایجاد ابرداده
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸

مکان‌ها


مکان
ICARDA
تاریخ ارزیابی
19911992

ویژگی‌های مشاهده شده


افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

۱. IG 6320Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ترکیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5TZAW
۲. IG 9117Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • روسیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5XNTN
۳. IG 10942Cicer arietinum L. • مطالب پرورشی/پژوهشی+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5ZDZ5
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7RE3W
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7RE4X
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7RE5Y
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7RE6Z
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7RE7*
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7RE8~
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7REBU
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7RED1
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7REE2
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7REF3
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7REG4
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7REH5
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7REJ6
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7REK7
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7REM8
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7REN9
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7REPA
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7REQB
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7RERC
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7RESD
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7RETE
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7REVF
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7REWG
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7REXH
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7REYJ
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7REZK
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7RF0M
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7RF1N
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7RF2P
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7RF3Q
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7RF4R
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7RF5S
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7RF6T
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7RF7V
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7RF8W
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7RF9X
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7RFAY
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7S3WP
۴۲. IG 73343Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ایران+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7S3XQ
۴۳. IG 73344Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ایران+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7S3YR
۴۴. IG 73345Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ایران+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7S3ZS
۴۵. IG 73346Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ایران+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7S40T
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7S4RD
۴۷. IG 73371Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ایران+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7S4SE
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7S4TF
۴۹. IG 73373Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ایران+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7S4VG
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7S4WH