جزییات مجموعه داده

CE0909 - Bread wheat identification

genesys1

The dataset was extracted from the Genesys 1 trait database.

محصول نام
Wheat
تعداد افزونه
4,512
تعداد ویژگی
1
شروع ارزیابی
2008
پایان ارزیابی
2009

ابرداده‌های مجموعه داده


کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY-NC-ND 4.0 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

داده‌ها و منابع


فایل مجموعه داده

ICARDA - CE0909 - Bread wheat identification.xlsx

Preview

فایل مجموعه داده

ICARDA - CE0909 - Bread wheat identification.zip

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - 520013e7-f681-40f9-b596-23c15dff1769.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


دیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
2010
تاریخ ایجاد ابرداده
28 December 2018
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
28 December 2018

مکان‌ها


مکان
ICARDA
تاریخ ارزیابی
20082009

ویژگی‌های مشاهده شده


افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

1. IG 40247Triticum aestivum L. subsp. aestivum • Dougga 74 • مطالب پرورشی/پژوهشی+ افزودن به فهرست من
SYR002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Syria • DOI: 10.18730/6TNF*
SYR002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Syria • DOI: 10.18730/6TNG~
3. IG 40249Triticum aestivum L. subsp. aestivum • Ciguena cumhuriyet 75 • مطالب پرورشی/پژوهشی+ افزودن به فهرست من
SYR002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Syria • DOI: 10.18730/6TNH$
4. IG 40250Triticum aestivum L. subsp. aestivum • Giza 158 • مطالب پرورشی/پژوهشی • مصر+ افزودن به فهرست من
SYR002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Syria • DOI: 10.18730/6TNJ=
SYR002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Syria • DOI: 10.18730/6TNKU
6. IG 40252Triticum aestivum L. subsp. aestivum • Giza 157 • مطالب پرورشی/پژوهشی • مصر+ افزودن به فهرست من
SYR002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Syria • DOI: 10.18730/6TNM0
SYR002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Syria • DOI: 10.18730/6TNN1
8. IG 40254Triticum aestivum L. subsp. aestivum • Pavon 76 • مطالب پرورشی/پژوهشی+ افزودن به فهرست من
SYR002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Syria • DOI: 10.18730/6TNP2
SYR002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Syria • DOI: 10.18730/6TNQ3
10. IG 40256Triticum aestivum L. subsp. aestivum • HD 2172 • مطالب پرورشی/پژوهشی+ افزودن به فهرست من
SYR002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Syria • DOI: 10.18730/6TNR4
11. IG 40257Triticum aestivum L. subsp. aestivum • Vanern • مطالب پرورشی/پژوهشی+ افزودن به فهرست من
SYR002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Syria • DOI: 10.18730/6TNS5
SYR002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Syria • DOI: 10.18730/6TNT6
13. IG 40259Triticum aestivum L. subsp. aestivum • Musala • مطالب پرورشی/پژوهشی+ افزودن به فهرست من
SYR002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Syria • DOI: 10.18730/6TNV7
SYR002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Syria • DOI: 10.18730/6TNW8
SYR002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Syria • DOI: 10.18730/6TNX9
SYR002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Syria • DOI: 10.18730/6TNYA
SYR002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Syria • DOI: 10.18730/6TNZB
SYR002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Syria • DOI: 10.18730/6TP0C
SYR002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Syria • DOI: 10.18730/6TP1D
20. IG 40266Triticum aestivum L. subsp. aestivum • Hugo 1 • مطالب پرورشی/پژوهشی+ افزودن به فهرست من
SYR002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Syria • DOI: 10.18730/6TP2E
21. IG 40267Triticum aestivum L. subsp. aestivum • Solsort • مطالب پرورشی/پژوهشی+ افزودن به فهرست من
SYR002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Syria • DOI: 10.18730/6TP3F
22. IG 40268Triticum aestivum L. subsp. aestivum • Condor • مطالب پرورشی/پژوهشی+ افزودن به فهرست من
SYR002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Syria • DOI: 10.18730/6TP4G
SYR002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Syria • DOI: 10.18730/6TP5H
24. IG 40270Triticum aestivum L. subsp. aestivum • Warbler • مطالب پرورشی/پژوهشی+ افزودن به فهرست من
SYR002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Syria • DOI: 10.18730/6TP6J
SYR002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Syria • DOI: 10.18730/6TP7K
SYR002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Syria • DOI: 10.18730/6TP8M
SYR002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Syria • DOI: 10.18730/6TP9N
SYR002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Syria • DOI: 10.18730/6TPAP
SYR002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Syria • DOI: 10.18730/6TPBQ
SYR002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Syria • DOI: 10.18730/6TPCR
SYR002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Syria • DOI: 10.18730/6TPDS
SYR002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Syria • DOI: 10.18730/6TPET
SYR002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Syria • DOI: 10.18730/6TPFV
SYR002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Syria • DOI: 10.18730/6TPGW
SYR002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Syria • DOI: 10.18730/6TPHX
SYR002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Syria • DOI: 10.18730/6TPJY
SYR002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Syria • DOI: 10.18730/6TPKZ
SYR002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Syria • DOI: 10.18730/6TPM*
SYR002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Syria • DOI: 10.18730/6TPN~
SYR002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Syria • DOI: 10.18730/6TPP$
SYR002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Syria • DOI: 10.18730/6TPQ=
SYR002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Syria • DOI: 10.18730/6TPRU
SYR002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Syria • DOI: 10.18730/6TPS0
SYR002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Syria • DOI: 10.18730/6TPT1
SYR002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Syria • DOI: 10.18730/6TPV2
SYR002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Syria • DOI: 10.18730/6TPW3
47. IG 40293Triticum aestivum L. subsp. aestivum • Pina-Saka • مطالب پرورشی/پژوهشی+ افزودن به فهرست من
SYR002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Syria • DOI: 10.18730/6TPX4
SYR002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Syria • DOI: 10.18730/6TPY5
49. IG 40295Triticum aestivum L. subsp. aestivum • Buck Buck • مطالب پرورشی/پژوهشی+ افزودن به فهرست من
SYR002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Syria • DOI: 10.18730/6TPZ6
50. IG 40296Triticum aestivum L. subsp. aestivum • Sparrow • مطالب پرورشی/پژوهشی+ افزودن به فهرست من
SYR002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Syria • DOI: 10.18730/6TQ07