جزییات مجموعه داده

Characterization data of NPGRL yard long bean accessions (2009-2010)

2018

This dataset contains morphological characterization data of yardlong bean accessions conserved at NPGRL. NPGRL regenerates and characterizes plant germplasm to support the Institute of Plant Breeding activities and other researchers. The descriptors used for characterization are based on the IPGRI descriptor lists for mungbean (1980), lima bean (1982), Phaseolus vulgaris (1982), cowpea (1983), GRSU characterization datasheet for adzuki and the "Guidelines for the conduct of tests for distinctness, uniformity and stability Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis" (UPOV, 2008).

محصول نام
Yardlong bean
تعداد افزونه
۵۴
تعداد ویژگی
۴۵
شروع ارزیابی
30 September 2009
پایان ارزیابی
31 July 2010

ابرداده‌های مجموعه داده


ایجادکنندگان مجموعه داده


نگهدارنده داده
Visitacion C. Huelgas National Plant Genetic Resources Laboratory
نگهدارنده داده
Louis Samuel H. Dizon National Plant Genetic Resources Laboratory
دیجیتالی کننده داده
Dan Carlo N. Barrion National Plant Genetic Resources Laboratory
دیجیتالی کننده داده
Nikka Joy J. Manangkil National Plant Genetic Resources Laboratory
دیجیتالی کننده داده
Rey Mark B. Perez National Plant Genetic Resources Laboratory
مدیر داده
Teresita H. Borromeo Institute of Crop Science
مدیر داده
Hidelisa DR. De Chavez National Plant Genetic Resources Laboratory
جمع‌آوری کننده داده
Shalan Joseph Kitma

کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY-NC 4.0 Attribution-NonCommercial 4.0 International

داده‌ها و منابع


NPGRL yardlong bean characterization data wet season 2009-2010

NPGRL Yardlongbean Char Wet Season2009-2010.xlsx

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - 59955c07-d0a6-4b9f-9604-11dfb9a5b2ed.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


اطلاعات تماس ارائه‌دهنده داده


نشانی
National Plant Genetic Resources Laboratory, Institute of Plant Breeding, College of Agriculture and Food Science, University of the Philippines Los Baños, 4031 Laguna, Philippines

دیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
18 May 2018
تاریخ ایجاد ابرداده
۲۲ اکتبر ۲۰۱۸
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
۲۲ اکتبر ۲۰۱۸

مکان‌ها


مکان
Paciano Rizal, Bay; Lot D1 East, Calabarzon, Philippines
تاریخ ارزیابی
21 March 201031 July 2010
مکان
Paciano Rizal, Bay; Lot D1 West, Calabarzon, Philippines
تاریخ ارزیابی
30 September 200925 February 2010
مکان
Paciano Rizal, Bay; Lot E5 East, Calabarzon, Philippines
تاریخ ارزیابی
3 October 201025 February 2010

ویژگی‌های مشاهده شده


افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

۱. PHL3110AVigna
PHL129 DOI: نامرتبط
۲. PHL4822AVigna
PHL129 DOI: نامرتبط
PHL129Institute of Plant Breeding-National Plant Genetic Resources Laboratory, Philippines • DOI: نامرتبط
PHL129Institute of Plant Breeding-National Plant Genetic Resources Laboratory, Philippines • DOI: نامرتبط
PHL129Institute of Plant Breeding-National Plant Genetic Resources Laboratory, Philippines • DOI: نامرتبط
PHL129Institute of Plant Breeding-National Plant Genetic Resources Laboratory, Philippines • DOI: نامرتبط
PHL129Institute of Plant Breeding-National Plant Genetic Resources Laboratory, Philippines • DOI: نامرتبط
۸. PHL3177Vigna unguiculata (L.) Verdc. sesquipedalis • گونه سنتی/رقم بومی • فیلیپین+ افزودن به فهرست من
PHL129Institute of Plant Breeding-National Plant Genetic Resources Laboratory, Philippines • DOI: نامرتبط
۹. PHL3201Vigna unguiculata (L.) Verdc. sesquipedalis • گونه سنتی/رقم بومی • فیلیپین+ افزودن به فهرست من
PHL129Institute of Plant Breeding-National Plant Genetic Resources Laboratory, Philippines • DOI: نامرتبط
PHL129Institute of Plant Breeding-National Plant Genetic Resources Laboratory, Philippines • DOI: نامرتبط
PHL129Institute of Plant Breeding-National Plant Genetic Resources Laboratory, Philippines • DOI: نامرتبط
۱۲. PHL5954Vigna unguiculata (L.) Verdc. sesquipedalis • گونه سنتی/رقم بومی • فیلیپین+ افزودن به فهرست من
PHL129Institute of Plant Breeding-National Plant Genetic Resources Laboratory, Philippines • DOI: نامرتبط
۱۳. PHL6009Vigna unguiculata (L.) Verdc. sesquipedalis • گونه سنتی/رقم بومی • فیلیپین+ افزودن به فهرست من
PHL129Institute of Plant Breeding-National Plant Genetic Resources Laboratory, Philippines • DOI: نامرتبط
۱۴. PHL6010Vigna unguiculata (L.) Verdc. sesquipedalis • گونه سنتی/رقم بومی • فیلیپین+ افزودن به فهرست من
PHL129Institute of Plant Breeding-National Plant Genetic Resources Laboratory, Philippines • DOI: نامرتبط
۱۵. PHL6032Vigna unguiculata (L.) Verdc. sesquipedalis • گونه سنتی/رقم بومی • فیلیپین+ افزودن به فهرست من
PHL129Institute of Plant Breeding-National Plant Genetic Resources Laboratory, Philippines • DOI: نامرتبط
۱۶. PHL7001Vigna unguiculata (L.) Verdc. sesquipedalis • گونه سنتی/رقم بومی • فیلیپین+ افزودن به فهرست من
PHL129Institute of Plant Breeding-National Plant Genetic Resources Laboratory, Philippines • DOI: نامرتبط
PHL129Institute of Plant Breeding-National Plant Genetic Resources Laboratory, Philippines • DOI: نامرتبط
PHL129Institute of Plant Breeding-National Plant Genetic Resources Laboratory, Philippines • DOI: نامرتبط
PHL129Institute of Plant Breeding-National Plant Genetic Resources Laboratory, Philippines • DOI: نامرتبط
PHL129Institute of Plant Breeding-National Plant Genetic Resources Laboratory, Philippines • DOI: نامرتبط
PHL129Institute of Plant Breeding-National Plant Genetic Resources Laboratory, Philippines • DOI: نامرتبط
PHL129Institute of Plant Breeding-National Plant Genetic Resources Laboratory, Philippines • DOI: نامرتبط
PHL129Institute of Plant Breeding-National Plant Genetic Resources Laboratory, Philippines • DOI: نامرتبط
PHL129Institute of Plant Breeding-National Plant Genetic Resources Laboratory, Philippines • DOI: نامرتبط
PHL129Institute of Plant Breeding-National Plant Genetic Resources Laboratory, Philippines • DOI: نامرتبط
PHL129Institute of Plant Breeding-National Plant Genetic Resources Laboratory, Philippines • DOI: نامرتبط
PHL129Institute of Plant Breeding-National Plant Genetic Resources Laboratory, Philippines • DOI: نامرتبط
PHL129Institute of Plant Breeding-National Plant Genetic Resources Laboratory, Philippines • DOI: نامرتبط
PHL129Institute of Plant Breeding-National Plant Genetic Resources Laboratory, Philippines • DOI: نامرتبط
PHL129Institute of Plant Breeding-National Plant Genetic Resources Laboratory, Philippines • DOI: نامرتبط
PHL129Institute of Plant Breeding-National Plant Genetic Resources Laboratory, Philippines • DOI: نامرتبط
PHL129Institute of Plant Breeding-National Plant Genetic Resources Laboratory, Philippines • DOI: نامرتبط
PHL129Institute of Plant Breeding-National Plant Genetic Resources Laboratory, Philippines • DOI: نامرتبط
PHL129Institute of Plant Breeding-National Plant Genetic Resources Laboratory, Philippines • DOI: نامرتبط
PHL129Institute of Plant Breeding-National Plant Genetic Resources Laboratory, Philippines • DOI: نامرتبط
PHL129Institute of Plant Breeding-National Plant Genetic Resources Laboratory, Philippines • DOI: نامرتبط
PHL129Institute of Plant Breeding-National Plant Genetic Resources Laboratory, Philippines • DOI: نامرتبط
PHL129Institute of Plant Breeding-National Plant Genetic Resources Laboratory, Philippines • DOI: نامرتبط
PHL129Institute of Plant Breeding-National Plant Genetic Resources Laboratory, Philippines • DOI: نامرتبط
PHL129Institute of Plant Breeding-National Plant Genetic Resources Laboratory, Philippines • DOI: نامرتبط
PHL129Institute of Plant Breeding-National Plant Genetic Resources Laboratory, Philippines • DOI: نامرتبط
PHL129Institute of Plant Breeding-National Plant Genetic Resources Laboratory, Philippines • DOI: نامرتبط
PHL129Institute of Plant Breeding-National Plant Genetic Resources Laboratory, Philippines • DOI: نامرتبط
PHL129Institute of Plant Breeding-National Plant Genetic Resources Laboratory, Philippines • DOI: نامرتبط
PHL129Institute of Plant Breeding-National Plant Genetic Resources Laboratory, Philippines • DOI: نامرتبط
PHL129Institute of Plant Breeding-National Plant Genetic Resources Laboratory, Philippines • DOI: نامرتبط
PHL129Institute of Plant Breeding-National Plant Genetic Resources Laboratory, Philippines • DOI: نامرتبط
PHL129Institute of Plant Breeding-National Plant Genetic Resources Laboratory, Philippines • DOI: نامرتبط
PHL129Institute of Plant Breeding-National Plant Genetic Resources Laboratory, Philippines • DOI: نامرتبط
PHL129Institute of Plant Breeding-National Plant Genetic Resources Laboratory, Philippines • DOI: نامرتبط