جزییات مجموعه داده

CE9908 - Screening for SR, YR and ST

genesys1

The dataset was extracted from the Genesys 1 trait database.

محصول نام
Wheat
تعداد افزونه
۱۷
تعداد ویژگی
۵
شروع ارزیابی
1998
پایان ارزیابی
1999

ابرداده‌های مجموعه داده


کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY-NC-ND 4.0 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

داده‌ها و منابع


فایل مجموعه داده

ICARDA - CE9908 - Screening for SR, YR and ST.xlsx

Preview

فایل مجموعه داده

ICARDA - CE9908 - Screening for SR, YR and ST.zip

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - 7100a172-a419-48e5-b607-c1c4ba102543.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


دیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
2010
تاریخ ایجاد ابرداده
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸

مکان‌ها


مکان
ICARDA
تاریخ ارزیابی
19981999

ویژگی‌های مشاهده شده


افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/93TX~
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/93WGA
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/93WHB
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/93WME
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/93WNF
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/93WRJ
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/93WSK
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/93WTM
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/93WZS
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/93X0T
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/93XD2
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/93XK8
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/93XQC
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/93Y1P
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/93Y2Q
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/93YS9
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/93Z2J