جزییات مجموعه داده

Characterization data of black gram (Vigna mungo) accessions from the WorldVeg genebank collection

1.0

Characterization data of 104 black gram (Vigna mungo) accessions that were characterized between 2013 and 2016 from the WorldVeg genebank collection following the WordlVeg GRSU record sheet for Vigna radiata, V. mungo, Vigna umbellata that was published in 2017 (http://seed.worldveg.org/public/download/descriptors/Vignaspp(MB&BG&RB)_2017.pdf). The terms of variant were given and followed by accession number to represent two traits of seed, which are seedcoat cluster and seedcoat color.

ارائه‌دهنده داده
محصول نام
Black gram
تعداد افزونه
۱۰۴
تعداد ویژگی
۳۸
شروع ارزیابی
1 September 2013
پایان ارزیابی
1 February 2016

ابرداده‌های مجموعه داده


ایجادکنندگان مجموعه داده


جمع‌آوری کننده داده
Ching-huan Chang World Vegetable Center
مدیر داده
Maarten van Zonneveld World Vegetable Center

کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY-NC 4.0 Attribution-NonCommercial 4.0 International

داده‌ها و منابع


dataset_Vigna mungo characterization

dataset_Vigna mungo characterization.csv

Preview

metadata_Vigna mungo characterization

metadata_Vigna mungo characterization.xlsx

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - 79045fb4-75e2-47ea-ba2d-ab114e1186bf.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


دیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
داده ارائه نشد
تاریخ ایجاد ابرداده
22 October 2018
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
22 October 2018

مکان‌ها


مکان
Yiminliao, Wenchang, Shanhua, Taiwan, Taiwan
تاریخ ارزیابی
1 September 20131 February 2016

ویژگی‌های مشاهده شده


افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
۳۷. VI062928Vigna mungo • Chiang Mai Thailand • هند+ افزودن به فهرست من
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
۳۸. VI062929Vigna mungo • Sunday Market Bangkok • تایلند+ افزودن به فهرست من
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
۳۹. VI062930Vigna mungo • Sunday Market Bangkok • تایلند+ افزودن به فهرست من
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
۴۰. VI062931Vigna mungo • HONG KONG • هنگ‌کنگ+ افزودن به فهرست من
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
۴۶. VI062937Vigna mungo • PI 250163-1 • پاکستان+ افزودن به فهرست من
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
۴۷. VI062938Vigna mungo • PI 269522(OSUM 745) • پاکستان+ افزودن به فهرست من
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
۴۸. VI062939Vigna mungo • PI 286305 • ساحل عاج+ افزودن به فهرست من
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط