جزییات مجموعه داده

Biotic stress resistance data of brinjal eggplant (Solanum melongena) accessions from the WorldVeg genebank collection

1.0

Biotic stress resistance data of 487 brinjal eggplant (Solanum melongena) accessions that where evaluated during 1995 and 1996 for susceptibility to cotton aphid (Aphis gossypii) and to grasshopper (Amrasca bigguttula) following the evaluation descriptor 8.1 for eggplant published by IBPGR in 1990 (https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/72874).

ارائه‌دهنده داده
محصول نام
Eggplant
تعداد افزونه
۴۸۷
تعداد ویژگی
۲
شروع ارزیابی
1 October 1995
پایان ارزیابی
28 February 1996

ابرداده‌های مجموعه داده


ایجادکنندگان مجموعه داده


جمع‌آوری کننده داده
Srinivasan Ramasamy World Vegetable Center
مدیر داده
Maarten van Zonneveld World Vegetable Center

کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY-NC 4.0 Attribution-NonCommercial 4.0 International

داده‌ها و منابع


eggplant_evaluation_data

eggplant_evaluation_data.xlsx

Preview

metadata_eggplant_evaluation

metadata_eggplant_evaluation.xlsx

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - 89c62926-a1f5-40f4-a71c-ccb1c581bc65.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


دیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
داده ارائه نشد
تاریخ ایجاد ابرداده
۲۲ اکتبر ۲۰۱۸
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
۲۲ اکتبر ۲۰۱۸

مکان‌ها


مکان
Shanhua, Taiwan
تاریخ ارزیابی
1 October 199528 February 1996

ویژگی‌های مشاهده شده


افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

۱. VI034843Solanum melongena
TWN001 DOI: نامرتبط
۲. VI034844Solanum melongena
TWN001 DOI: نامرتبط
۳. VI034845Solanum melongena
TWN001 DOI: نامرتبط
۴. VI034847Solanum melongena
TWN001 DOI: نامرتبط
۵. VI034848Solanum melongena
TWN001 DOI: نامرتبط
۶. VI034852Solanum melongena
TWN001 DOI: نامرتبط
۷. VI034853Solanum melongena
TWN001 DOI: نامرتبط
۸. VI034854Solanum melongena
TWN001 DOI: نامرتبط
۹. VI034856Solanum melongena
TWN001 DOI: نامرتبط
۱۰. VI034857Solanum melongena
TWN001 DOI: نامرتبط
۱۱. VI034859Solanum melongena
TWN001 DOI: نامرتبط
۱۲. VI034860Solanum melongena
TWN001 DOI: نامرتبط
۱۳. VI034866Solanum melongena
TWN001 DOI: نامرتبط
۱۴. VI034867Solanum melongena
TWN001 DOI: نامرتبط
۱۵. VI034868Solanum melongena
TWN001 DOI: نامرتبط
۱۶. VI034870Solanum melongena
TWN001 DOI: نامرتبط
۱۷. VI034873Solanum melongena
TWN001 DOI: نامرتبط
۱۸. VI034874Solanum melongena
TWN001 DOI: نامرتبط
۱۹. VI034875Solanum melongena
TWN001 DOI: نامرتبط
۲۰. VI034877Solanum melongena
TWN001 DOI: نامرتبط
۲۱. VI034878Solanum melongena
TWN001 DOI: نامرتبط
۲۲. VI034879Solanum melongena
TWN001 DOI: نامرتبط
۲۳. VI034880Solanum melongena
TWN001 DOI: نامرتبط
۲۴. VI034882Solanum melongena
TWN001 DOI: نامرتبط
۲۵. VI034883Solanum melongena
TWN001 DOI: نامرتبط
۲۶. VI034884Solanum melongena
TWN001 DOI: نامرتبط
۲۷. VI034885Solanum melongena
TWN001 DOI: نامرتبط
۲۸. VI034886Solanum melongena
TWN001 DOI: نامرتبط
۲۹. VI034888Solanum melongena
TWN001 DOI: نامرتبط
۳۰. VI034889Solanum melongena
TWN001 DOI: نامرتبط
۳۱. VI034891Solanum melongena
TWN001 DOI: نامرتبط
۳۲. VI034892Solanum melongena
TWN001 DOI: نامرتبط
۳۳. VI034893Solanum melongena
TWN001 DOI: نامرتبط
۳۴. VI034895Solanum melongena
TWN001 DOI: نامرتبط
۳۵. VI034896Solanum melongena
TWN001 DOI: نامرتبط
۳۶. VI034897Solanum melongena
TWN001 DOI: نامرتبط
۳۷. VI034898Solanum melongena
TWN001 DOI: نامرتبط
۳۸. VI034899Solanum melongena
TWN001 DOI: نامرتبط
۳۹. VI034900Solanum melongena
TWN001 DOI: نامرتبط
۴۰. VI034901Solanum melongena
TWN001 DOI: نامرتبط
۴۱. VI034902Solanum melongena
TWN001 DOI: نامرتبط
۴۲. VI034903Solanum melongena
TWN001 DOI: نامرتبط
۴۳. VI034904Solanum melongena
TWN001 DOI: نامرتبط
۴۴. VI034905Solanum melongena
TWN001 DOI: نامرتبط
۴۵. VI034906Solanum melongena
TWN001 DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط