جزییات مجموعه داده

CE0227 - Screening for LR

genesys1

The dataset was extracted from the Genesys 1 trait database.

محصول نام
Wheat
تعداد افزونه
۱۲۱
تعداد ویژگی
۱
شروع ارزیابی
2001
پایان ارزیابی
2002

ابرداده‌های مجموعه داده


کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY-NC-ND 4.0 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

داده‌ها و منابع


فایل مجموعه داده

ICARDA - CE0227 - Screening for LR.xlsx

Preview

فایل مجموعه داده

ICARDA - CE0227 - Screening for LR.zip

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - 8f91623b-7937-460f-95f5-fd8f617ee40d.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


دیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
2010
تاریخ ایجاد ابرداده
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸

مکان‌ها


مکان
Lattakia
تاریخ ارزیابی
20012002

ویژگی‌های مشاهده شده


  • Leaf Rust

    Reaction to Leaf Rust (incited by Puccinia triticina). coded

افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/707T4
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/708HV
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/708MY
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/70938
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/70949
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7096B
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/70ZCJ
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/70ZDK
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/70ZEM
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/70ZGP
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/70ZRY
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/70ZZ0
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71C4K
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71C5M
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71C9R
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71CAS
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71CEX
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71CJ~
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71CY8
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71D1B
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71D4E
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71D9K
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71DAM
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71DDQ
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71DER
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71DV0
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71E16
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71E38
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71E6B
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71E8D
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71EAF
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71EBG
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71EHP
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71EJQ
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71EQW
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71G0*
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71G61
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71G72
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71GA5
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71J5V
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71J6W
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71J7X
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71J9Z
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71JA*
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71JB~
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71JD=
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71JEU
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71JG1
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71JH2
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71JK4