جزییات مجموعه داده

LG0102 - Chickpea new acc. from VIR

genesys1

The dataset was extracted from the Genesys 1 trait database.

محصول نام
Chickpea
تعداد افزونه
۴۰۰
تعداد ویژگی
۲۱
شروع ارزیابی
2000
پایان ارزیابی
2001

ابرداده‌های مجموعه داده


کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY-NC-ND 4.0 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

داده‌ها و منابع


فایل مجموعه داده

ICARDA - LG0102 - Chickpea new acc. from VIR.xlsx

Preview

فایل مجموعه داده

ICARDA - LG0102 - Chickpea new acc. from VIR.zip

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - 96ff8c67-a24f-4ad4-b119-09fba40f0536.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


دیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
2010
تاریخ ایجاد ابرداده
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸

مکان‌ها


مکان
ICARDA
تاریخ ارزیابی
20002001

ویژگی‌های مشاهده شده


افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

۱. IG 69604Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • الجزیره+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M1SF
۲. IG 69605Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • تونس+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M1TG
۳. IG 69606Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • آذربایجان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M1VH
۴. IG 69769Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • مولدوا+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M6Y*
۵. IG 69778Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • روسیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M774
۶. IG 73296Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • روسیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7S2GF
۷. IG 74022Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • اوکراین+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7SR44
۸. IG 114822Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • اوکراین+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/8VX8K
۹. IG 125006Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ازبکستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94VVE
۱۰. IG 125007Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ازبکستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94VWF
۱۱. IG 125046Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ازبکستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94X3H
۱۲. IG 125047Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • قزاقستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94X4J
۱۳. IG 125081Cicer arietinum L. • BELYI • گونه سنتی/رقم بومی • ازبکستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94Y6F
۱۴. IG 125083Cicer arietinum L. • ROZOVYI • گونه سنتی/رقم بومی • ازبکستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94Y8H
۱۵. IG 125084Cicer arietinum L. • ROZOVYI • گونه سنتی/رقم بومی • ازبکستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94Y9J
۱۶. IG 125087Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ازبکستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94YCN
۱۷. IG 125095Cicer arietinum L. • CALIFORNIA NSEL. K-31 • مطالب پرورشی/پژوهشی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94YJV
۱۸. IG 125096Cicer arietinum L. • M-42 • مطالب پرورشی/پژوهشی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94YKW
۱۹. IG 125099Cicer arietinum L. • SEL.NO 1/36 • مطالب پرورشی/پژوهشی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94YPZ
۲۰. IG 125102Cicer arietinum L. • 4N-2N/1-1 • مطالب پرورشی/پژوهشی • ترکیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94YQ*
۲۱. IG 125107Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • تاجیکستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94YS$
۲۲. IG 125112Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ازبکستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94YY2
۲۳. IG 125116Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ازبکستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94Z26
۲۴. IG 125124Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94Z9D
۲۵. IG 125138Cicer arietinum L. • ROZOVYI • گونه سنتی/رقم بومی • ازبکستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/94ZQV
۲۶. IG 125147Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ترکیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/9500U
۲۷. IG 125148Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ترکیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/95010
۲۸. IG 125150Cicer arietinum L. • HOHUM • گونه سنتی/رقم بومی • ترکیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/95032
۲۹. IG 125151Cicer arietinum L. • HOHUM • گونه سنتی/رقم بومی • ترکیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/95043
۳۰. IG 125152Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ترکیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/95054
۳۱. IG 125154Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ترکیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/95076
۳۲. IG 125155Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ترکیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/95087
۳۳. IG 125156Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ترکیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/95098
۳۴. IG 125157Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ترکیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/950A9
۳۵. IG 125158Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ترکیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/950BA
۳۶. IG 125159Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ترکیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/950CB
۳۷. IG 125160Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ترکیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/950DC
۳۸. IG 125161Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ترکیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/950ED
۳۹. IG 125162Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ترکیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/950FE
۴۰. IG 125163Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ترکیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/950GF
۴۱. IG 125164Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ترکیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/950HG
۴۲. IG 125166Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ترکیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/950KJ
۴۳. IG 125167Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ترکیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/950MK
۴۴. IG 125168Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ترکیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/950NM
۴۵. IG 125169Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ترکیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/950PN
۴۶. IG 125170Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ترکیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/950QP
۴۷. IG 125171Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ترکیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/950RQ
۴۸. IG 125191Cicer arietinum L. • POIS-CHICHE BLANC • گونه سنتی/رقم بومی • ازبکستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/951C6
۴۹. IG 125193Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/951E8
۵۰. IG 125195Cicer arietinum L. • POIS-CHICHE BLANC • گونه سنتی/رقم بومی • ازبکستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/951GA