جزییات مجموعه داده

Characterization

genesys1

The dataset was extracted from the Genesys 1 trait database.

ارائه‌دهنده داده
محصول نام
Rice
تعداد افزونه
۱۰۷٬۰۹۸
تعداد ویژگی
۶۶
شروع ارزیابی
داده ارائه نشد
پایان ارزیابی
داده ارائه نشد

ابرداده‌های مجموعه داده


کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY-NC-ND 4.0 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

داده‌ها و منابع


Dataset

IRRI - Characterization.xlsx

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - a295347f-f4c3-428f-bfbf-3847ee358843.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


اطلاعات تماس ارائه‌دهنده دادهدیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
2010
تاریخ ایجاد ابرداده
۲۹ دسامبر ۲۰۱۸
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
۲۹ دسامبر ۲۰۱۸

ویژگی‌های مشاهده شده


افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

۱. IRGC 1Oryza sativa Linnaeus • Seraup 27 • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PG7K
۲. IRGC 2Oryza sativa Linnaeus • RADIN EBOS 64 • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PG8M
۳. IRGC 3Oryza sativa Linnaeus • MACHANG • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PG9N
۴. IRGC 4Oryza sativa Linnaeus • ACHEH • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PGAP
۵. IRGC 5Oryza sativa Linnaeus • SIAM 48 • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PGBQ
۶. IRGC 6Oryza sativa Linnaeus • SERAUP 99 • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PGCR
۷. IRGC 7Oryza sativa Linnaeus • SERENDAH KUNING 11 • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PGDS
۸. IRGC 8Oryza sativa Linnaeus • ANAK NAGA • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PGET
۹. IRGC 9Oryza sativa Linnaeus • SERENDAH PUTEH • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PGFV
۱۰. IRGC 10Oryza sativa Linnaeus • RADIN CHINA 4 • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PGGW
۱۱. IRGC 11Oryza sativa Linnaeus • LEMBU BASAH • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PGHX
۱۲. IRGC 12Oryza sativa Linnaeus • ANAK IKAN RENDAH • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PGJY
۱۳. IRGC 13Oryza sativa Linnaeus • MILEK KUNING • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PGKZ
۱۴. IRGC 14Oryza sativa Linnaeus • SERAUP 50 • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PGM*
۱۵. IRGC 15Oryza sativa Linnaeus • SERI RAJA • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PGN~
۱۶. IRGC 16Oryza sativa Linnaeus • RADIN SIAK 34 • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PGP$
۱۷. IRGC 17Oryza sativa Linnaeus • RADIN KLING • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PGQ=
۱۸. IRGC 18Oryza sativa Linnaeus • NACHIN 39 • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PGRU
۱۹. IRGC 19Oryza sativa Linnaeus • BM5 • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PGS0
۲۰. IRGC 20Oryza sativa Linnaeus • SUBANG INTAN 16 • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PGT1
۲۱. IRGC 21Oryza sativa Linnaeus • MAYANG SABATIL 8 • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PGV2
۲۲. IRGC 22Oryza sativa Linnaeus • SUBANG INTAN 117 • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PGW3
۲۳. IRGC 23Oryza sativa Linnaeus • MAYANG SAGUMPAL 16 • مطالب پرورشی/پژوهشی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: نامرتبط
۲۴. IRGC 24Oryza sativa Linnaeus • SERENDAH KUNING 23 • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PGX4
۲۵. IRGC 25Oryza sativa Linnaeus • ACHEH PUTEH • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PGY5
۲۶. IRGC 26Oryza sativa Linnaeus • HAJI HAROUN • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PGZ6
۲۷. IRGC 27Oryza sativa Linnaeus • SIAM 29 • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PH07
۲۸. IRGC 28Oryza sativa Linnaeus • MAYANG EBOS 80 • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PH18
۲۹. IRGC 29Oryza sativa Linnaeus • REYONG 6 • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PH29
۳۰. IRGC 30Oryza sativa Linnaeus • ENGKATEK • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PH3A
۳۱. IRGC 31Oryza sativa Linnaeus • TANGKAI ROTAN • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PH4B
۳۲. IRGC 32Oryza sativa Linnaeus • SERAYAP • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PH5C
۳۳. IRGC 33Oryza sativa Linnaeus • BENGAWAN • مطالب پرورشی/پژوهشی • اندوزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PH6D
۳۴. IRGC 34Oryza sativa Linnaeus • TJERE MAS • مطالب پرورشی/پژوهشی • اندوزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PH7E
۳۵. IRGC 35Oryza sativa Linnaeus • PETA • مطالب پرورشی/پژوهشی • اندوزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PH8F
۳۶. IRGC 36Oryza sativa Linnaeus • FB 121 • مطالب پرورشی/پژوهشی • اندوزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PH9G
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PHAH
۳۸. IRGC 38Oryza sativa Linnaeus • BE3 • مطالب پرورشی/پژوهشی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PHBJ
۳۹. IRGC 39Oryza sativa Linnaeus • BPI 76 • گونه پیشرفته/بهبود یافته • فیلیپین+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PHCK
۴۰. IRGC 40Oryza sativa Linnaeus • RAMINAD STR 3 • مطالب پرورشی/پژوهشی • مایانمار+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PHDM
۴۱. IRGC 41Oryza sativa Linnaeus • B 436 • گونه پیشرفته/بهبود یافته • فیلیپین+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PHEN
۴۲. IRGC 42Oryza sativa Linnaeus • SIAM 29 • مطالب پرورشی/پژوهشی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PHFP
۴۳. IRGC 43Oryza sativa Linnaeus • FB 113 • گونه پیشرفته/بهبود یافته • فیلیپین+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PHGQ
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PHHR
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PHJS
۴۶. IRGC 46Oryza sativa Linnaeus • C 34 • مطالب پرورشی/پژوهشی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PHKT
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PHMV
۴۸. IRGC 48Oryza sativa Linnaeus • FB 86 • گونه پیشرفته/بهبود یافته • فیلیپین+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PHNW
۴۹. IRGC 49Oryza sativa Linnaeus • MILBUEN 5-3 • گونه پیشرفته/بهبود یافته • فیلیپین+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PHPX
۵۰. IRGC 50Oryza sativa Linnaeus • C 22 • گونه سنتی/رقم بومی • فیلیپین+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PHQY