جزییات مجموعه داده

LG9101 - Chickpea germplasm evaluation

genesys1

The dataset was extracted from the Genesys 1 trait database.

محصول نام
Chickpea
تعداد افزونه
۴۶۳
تعداد ویژگی
۱۲
شروع ارزیابی
1990
پایان ارزیابی
1991

ابرداده‌های مجموعه داده


کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY-NC-ND 4.0 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

داده‌ها و منابع


فایل مجموعه داده

ICARDA - LG9101 - Chickpea germplasm evaluation.xlsx

Preview

فایل مجموعه داده

ICARDA - LG9101 - Chickpea germplasm evaluation.zip

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - b8fe4ef5-2e79-4691-bb73-ed3a1545dfc5.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


دیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
2010
تاریخ ایجاد ابرداده
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸

مکان‌ها


مکان
ICARDA
تاریخ ارزیابی
19901991

ویژگی‌های مشاهده شده


افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

۱. IG 5840Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • جردن+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5TGE~
۲. IG 5841Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • جردن+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5TGF$
۳. IG 5842Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • جردن+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5TGG=
۴. IG 5843Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • جردن+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5TGHU
۵. IG 5850Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • جردن+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5TGR6
۶. IG 5851Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • جردن+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5TGS7
۷. IG 5869Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • سوریه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5THBS
۸. IG 5870Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • سوریه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5THCT
۹. IG 5872Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • سوریه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5THEW
۱۰. IG 5875Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • سوریه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5THHZ
۱۱. IG 5876Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • سوریه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5THJ*
۱۲. IG 5877Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • سوریه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5THK~
۱۳. IG 5879Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • سوریه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5THN=
۱۴. IG 5880Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • سوریه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5THPU
۱۵. IG 5881Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • سوریه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5THQ0
۱۶. IG 5882Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • سوریه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5THR1
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5TNRJ
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5TNSK
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5TNTM
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5TNVN
۲۱. IG 6017Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • مراکو+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5TNWP
۲۲. IG 6018Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • مراکو+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5TNXQ
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5TNYR
۲۴. IG 6070Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • سوریه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5TQH1
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5V2HM
۲۶. IG 7084Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • مراکو+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5VQ4D
۲۷. IG 7085Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • مراکو+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5VQ5E
۲۸. IG 7086Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ایالات متحده+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5VQ6F
۲۹. IG 7087Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ایالات متحده+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5VQ7G
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5VQ9J
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5VQAK
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5VQBM
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5VQCN
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5VQDP
۳۵. IG 7111Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • سوریه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5VQY2
۳۶. IG 7112Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • سوریه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5VQZ3
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5W7CF
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5W7DG
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5W7EH
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5W7FJ
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5W7GK
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5W7HM
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5W7JN
۴۴. IG 7630Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • سوریه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5W7MQ
۴۵. IG 7638Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • سوریه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5W7VY
۴۶. IG 7639Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • سوریه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5W7WZ
۴۷. IG 7641Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • سوریه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5W7Y~
۴۸. IG 7642Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • سوریه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5W7Z$
۴۹. IG 7735Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • سوریه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5WAVF
۵۰. IG 7736Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • سوریه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5WAWG