جزییات مجموعه داده

Characterization data of mung bean (Vigna radiata) accessions from the WorldVeg genebank collection

1.0

Characterization data of 473 Vigna radiata accessions that were characterized between 2013 and 2015 from the WorldVeg genebank collection following the WordlVeg GRSU record sheet for Vigna radiata, V. mungo, Vigna umbellata that was published in 2017 (http://seed.worldveg.org/public/download/descriptors/Vignaspp(MB&BG&RB)_2017.pdf). The terms of variant were given and followed by accession number to represent two traits of seed, which are seedcoat cluster and seedcoat color.

ارائه‌دهنده داده
محصول نام
Mung bean
تعداد افزونه
۴۷۳
تعداد ویژگی
۳۸
شروع ارزیابی
1 October 2013
پایان ارزیابی
28 February 2016

ابرداده‌های مجموعه داده


ایجادکنندگان مجموعه داده


جمع‌آوری کننده داده
Ching-huan Chang World Vegetable Center
مدیر داده
Maarten van Zonneveld World Vegetable Center

کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY-NC 4.0 Attribution-NonCommercial 4.0 International

داده‌ها و منابع


dataset_Vigna radiata characterization

dataset_Vigna radiata characterization.csv

Preview

metadata_Vigna radiata characterization

metadata_Vigna radiata characterization.xlsx

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - c39716de-ef1d-4f36-bc5b-6c743aed2448.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


دیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
داده ارائه نشد
تاریخ ایجاد ابرداده
۲۲ اکتبر ۲۰۱۸
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
۲۲ اکتبر ۲۰۱۸

مکان‌ها


مکان
Shanhua
تاریخ ارزیابی
1 October 201328 February 2016

ویژگی‌های مشاهده شده


افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
۴. VI061302Vigna radiata • B.P.I. GLABROUS # 3 • فیلیپین+ افزودن به فهرست من
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
۴۶. VI061451Vigna radiata • IPB M79-17-91 • فیلیپین+ افزودن به فهرست من
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
۴۷. VI061452Vigna radiata • IPB M79-4-91 • فیلیپین+ افزودن به فهرست من
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
۴۸. VI061453Vigna radiata • IPB M79-11-95 • فیلیپین+ افزودن به فهرست من
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
۴۹. VI061454Vigna radiata • IPB M79-14-46 • فیلیپین+ افزودن به فهرست من
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط
۵۰. VI061455Vigna radiata • IPB M79-16-51 • فیلیپین+ افزودن به فهرست من
TWN001World Vegetable Center, Taiwan • DOI: نامرتبط