جزییات مجموعه داده

Maize Characterization

genesys1

The dataset was extracted from the Genesys 1 trait database.

محصول نام
Maize
تعداد افزونه
۳۰۰
تعداد ویژگی
۳۳
شروع ارزیابی
داده ارائه نشد
پایان ارزیابی
داده ارائه نشد

ابرداده‌های مجموعه داده


کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY-NC-ND 4.0 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

داده‌ها و منابع


فایل مجموعه داده

IITA - Maize Characterization.xlsx

Preview

فایل مجموعه داده

IITA - Maize Characterization.zip

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - ca77c5e1-26dd-4595-8af5-9790abfd92e6.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


دیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
2010
تاریخ ایجاد ابرداده
28 December 2018
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
28 December 2018

ویژگی‌های مشاهده شده


افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

۱. TZm-1Zea mays L. • گونه پیشرفته/بهبود یافته • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8VT~
۲. TZm-2Zea mays L. • گونه پیشرفته/بهبود یافته • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8VV$
۳. TZm-3Zea mays L. • گونه پیشرفته/بهبود یافته • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8VW=
۴. TZm-4Zea mays L. • گونه پیشرفته/بهبود یافته • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8VXU
۵. TZm-5Zea mays L. • گونه پیشرفته/بهبود یافته • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8VY0
۶. TZm-6Zea mays L. • گونه پیشرفته/بهبود یافته • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8VZ1
۷. TZm-7Zea mays L. • گونه پیشرفته/بهبود یافته • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8W02
۸. TZm-8Zea mays L. • گونه پیشرفته/بهبود یافته • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8W13
۹. TZm-9Zea mays L. • گونه پیشرفته/بهبود یافته • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8W24
۱۰. TZm-10Zea mays L. • گونه پیشرفته/بهبود یافته • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8W35
۱۱. TZm-11Zea mays L. • گونه پیشرفته/بهبود یافته • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8W46
۱۲. TZm-12Zea mays L. • گونه پیشرفته/بهبود یافته • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8W57
۱۳. TZm-13Zea mays L. • گونه پیشرفته/بهبود یافته • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8W68
۱۴. TZm-14Zea mays L. • گونه پیشرفته/بهبود یافته • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8W79
۱۵. TZm-15Zea mays L. • گونه پیشرفته/بهبود یافته • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8W8A
۱۶. TZm-18Zea mays L. • گونه پیشرفته/بهبود یافته • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8WBD
۱۷. TZm-19Zea mays L. • گونه پیشرفته/بهبود یافته • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8WCE
۱۸. TZm-20Zea mays L. • گونه پیشرفته/بهبود یافته • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8WDF
۱۹. TZm-21Zea mays L. • گونه پیشرفته/بهبود یافته • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8WEG
۲۰. TZm-22Zea mays L. • گونه پیشرفته/بهبود یافته • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8WFH
۲۱. TZm-23Zea mays L. • گونه پیشرفته/بهبود یافته • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8WGJ
۲۲. TZm-25Zea mays L. • گونه پیشرفته/بهبود یافته • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8WJM
۲۳. TZm-26Zea mays L. • گونه پیشرفته/بهبود یافته • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8WKN
۲۴. TZm-27Zea mays L. • گونه پیشرفته/بهبود یافته • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8WMP
۲۵. TZm-28Zea mays L. • گونه پیشرفته/بهبود یافته • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8WNQ
۲۶. TZm-29Zea mays L. • گونه پیشرفته/بهبود یافته • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8WPR
۲۷. TZm-31Zea mays L. • گونه پیشرفته/بهبود یافته • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8WRT
۲۸. TZm-32Zea mays L. • گونه پیشرفته/بهبود یافته • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8WSV
۲۹. TZm-33Zea mays L. • گونه پیشرفته/بهبود یافته • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8WTW
۳۰. TZm-35Zea mays L. • گونه پیشرفته/بهبود یافته • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8WWY
۳۱. TZm-37Zea mays L. • گونه پیشرفته/بهبود یافته • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8WY*
۳۲. TZm-38Zea mays L. • گونه پیشرفته/بهبود یافته • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8WZ~
۳۳. TZm-41Zea mays L. • گونه پیشرفته/بهبود یافته • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8X2U
۳۴. TZm-43Zea mays L. • گونه پیشرفته/بهبود یافته • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8X41
۳۵. TZm-44Zea mays L. • گونه پیشرفته/بهبود یافته • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8X52
۳۶. TZm-45Zea mays L. • گونه پیشرفته/بهبود یافته • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8X63
۳۷. TZm-46Zea mays L. • گونه پیشرفته/بهبود یافته • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8X74
۳۸. TZm-48Zea mays L. • گونه پیشرفته/بهبود یافته • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8X96
۳۹. TZm-49Zea mays L. • گونه پیشرفته/بهبود یافته • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8XA7
۴۰. TZm-52Zea mays L. • گونه پیشرفته/بهبود یافته • زیمبابوه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8XDA
۴۱. TZm-62Zea mays L. • گونه پیشرفته/بهبود یافته • زیمبابوه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8XNJ
۴۲. TZm-77Zea mays L. • گونه پیشرفته/بهبود یافته • زیمبابوه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8Y2Z
۴۳. TZm-78Zea mays L. • گونه پیشرفته/بهبود یافته • زیمبابوه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8Y3*
۴۴. TZm-81Zea mays L. • گونه پیشرفته/بهبود یافته • زیمبابوه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8Y6=
۴۵. TZm-83Zea mays L. • گونه پیشرفته/بهبود یافته • زیمبابوه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8Y80
۴۶. TZm-85Zea mays L. • گونه پیشرفته/بهبود یافته • زیمبابوه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8YA2
۴۷. TZm-89Zea mays L. • گونه پیشرفته/بهبود یافته • زیمبابوه+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8YE6
۴۸. TZm-91Zea mays L. • گونه پیشرفته/بهبود یافته+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8YG8
۴۹. TZm-95Zea mays L. • گونه پیشرفته/بهبود یافته • بنین+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8YKB
۵۰. TZm-96Zea mays L. • گونه پیشرفته/بهبود یافته • بنین+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8YMC