جزییات مجموعه داده

Maize Characterization

genesys1

The dataset was extracted from the Genesys 1 trait database.

محصول نام
Maize
تعداد افزونه
300
تعداد ویژگی
33
شروع ارزیابی
داده ارائه نشد
پایان ارزیابی
داده ارائه نشد

ابرداده‌های مجموعه داده


کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY-NC-ND 4.0 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

داده‌ها و منابع


فایل مجموعه داده

IITA - Maize Characterization.xlsx

Preview

فایل مجموعه داده

IITA - Maize Characterization.zip

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - ca77c5e1-26dd-4595-8af5-9790abfd92e6.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


دیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
2010
تاریخ ایجاد ابرداده
28 December 2018
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
28 December 2018

ویژگی‌های مشاهده شده


افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

1. TZm-1Zea mays • گونه پیشرفته/بهبود یافته • Tanzania+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8VT~
2. TZm-2Zea mays • گونه پیشرفته/بهبود یافته • Tanzania+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8VV$
3. TZm-3Zea mays • گونه پیشرفته/بهبود یافته • Tanzania+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8VW=
4. TZm-4Zea mays • گونه پیشرفته/بهبود یافته • Tanzania+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8VXU
5. TZm-5Zea mays • گونه پیشرفته/بهبود یافته • Tanzania+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8VY0
6. TZm-6Zea mays • گونه پیشرفته/بهبود یافته • Tanzania+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8VZ1
7. TZm-7Zea mays • گونه پیشرفته/بهبود یافته • Tanzania+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8W02
8. TZm-8Zea mays • گونه پیشرفته/بهبود یافته • Tanzania+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8W13
9. TZm-9Zea mays • گونه پیشرفته/بهبود یافته • Tanzania+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8W24
10. TZm-10Zea mays • گونه پیشرفته/بهبود یافته • Tanzania+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8W35
11. TZm-11Zea mays • گونه پیشرفته/بهبود یافته • Tanzania+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8W46
12. TZm-12Zea mays • گونه پیشرفته/بهبود یافته • Tanzania+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8W57
13. TZm-13Zea mays • گونه پیشرفته/بهبود یافته • Tanzania+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8W68
14. TZm-14Zea mays • گونه پیشرفته/بهبود یافته • Tanzania+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8W79
15. TZm-15Zea mays • گونه پیشرفته/بهبود یافته • Tanzania+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8W8A
16. TZm-18Zea mays • گونه پیشرفته/بهبود یافته • Tanzania+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8WBD
17. TZm-19Zea mays • گونه پیشرفته/بهبود یافته • Tanzania+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8WCE
18. TZm-20Zea mays • گونه پیشرفته/بهبود یافته • Tanzania+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8WDF
19. TZm-21Zea mays • گونه پیشرفته/بهبود یافته • Tanzania+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8WEG
20. TZm-22Zea mays • گونه پیشرفته/بهبود یافته • Tanzania+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8WFH
21. TZm-23Zea mays • گونه پیشرفته/بهبود یافته • Tanzania+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8WGJ
22. TZm-25Zea mays • گونه پیشرفته/بهبود یافته • Tanzania+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8WJM
23. TZm-26Zea mays • گونه پیشرفته/بهبود یافته • Tanzania+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8WKN
24. TZm-27Zea mays • گونه پیشرفته/بهبود یافته • Tanzania+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8WMP
25. TZm-28Zea mays • گونه پیشرفته/بهبود یافته • Tanzania+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8WNQ
26. TZm-29Zea mays • گونه پیشرفته/بهبود یافته • Tanzania+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8WPR
27. TZm-31Zea mays • گونه پیشرفته/بهبود یافته • Tanzania+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8WRT
28. TZm-32Zea mays • گونه پیشرفته/بهبود یافته • Tanzania+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8WSV
29. TZm-33Zea mays • گونه پیشرفته/بهبود یافته • Tanzania+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8WTW
30. TZm-35Zea mays • گونه پیشرفته/بهبود یافته • Tanzania+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8WWY
31. TZm-37Zea mays • گونه پیشرفته/بهبود یافته • Tanzania+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8WY*
32. TZm-38Zea mays • گونه پیشرفته/بهبود یافته • Tanzania+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8WZ~
33. TZm-41Zea mays • گونه پیشرفته/بهبود یافته • Tanzania+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8X2U
34. TZm-43Zea mays • گونه پیشرفته/بهبود یافته • Tanzania+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8X41
35. TZm-44Zea mays • گونه پیشرفته/بهبود یافته • Tanzania+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8X52
36. TZm-45Zea mays • گونه پیشرفته/بهبود یافته • Tanzania+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8X63
37. TZm-46Zea mays • گونه پیشرفته/بهبود یافته • Tanzania+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8X74
38. TZm-48Zea mays • گونه پیشرفته/بهبود یافته • Tanzania+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8X96
39. TZm-49Zea mays • گونه پیشرفته/بهبود یافته • Tanzania+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8XA7
40. TZm-52Zea mays • گونه پیشرفته/بهبود یافته • Zimbabwe+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8XDA
41. TZm-62Zea mays • گونه پیشرفته/بهبود یافته • Zimbabwe+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8XNJ
42. TZm-77Zea mays • گونه پیشرفته/بهبود یافته • Zimbabwe+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8Y2Z
43. TZm-78Zea mays • گونه پیشرفته/بهبود یافته • Zimbabwe+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8Y3*
44. TZm-81Zea mays • گونه پیشرفته/بهبود یافته • Zimbabwe+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8Y6=
45. TZm-83Zea mays • گونه پیشرفته/بهبود یافته • Zimbabwe+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8Y80
46. TZm-85Zea mays • گونه پیشرفته/بهبود یافته • Zimbabwe+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8YA2
47. TZm-89Zea mays • گونه پیشرفته/بهبود یافته • Zimbabwe+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8YE6
48. TZm-91Zea mays • گونه پیشرفته/بهبود یافته+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8YG8
49. TZm-95Zea mays • گونه پیشرفته/بهبود یافته • Benin+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8YKB
50. TZm-96Zea mays • گونه پیشرفته/بهبود یافته • Benin+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8YMC