جزییات مجموعه داده

LG0301 - Chickpea germplasm - 17 CAC & Mediteranean countries

genesys1

The dataset was extracted from the Genesys 1 trait database.

محصول نام
Chickpea
تعداد افزونه
۷۷۴
تعداد ویژگی
۲۱
شروع ارزیابی
2002
پایان ارزیابی
2003

ابرداده‌های مجموعه داده


کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY-NC-ND 4.0 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

داده‌ها و منابع


فایل مجموعه داده

ICARDA - LG0301 - Chickpea germplasm - 17 CAC & Mediteranean countries.xlsx

Preview

فایل مجموعه داده

ICARDA - LG0301 - Chickpea germplasm - 17 CAC & Mediteranean countries.zip

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - d8073cb1-b453-4acc-956d-67138ef1218c.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


دیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
2010
تاریخ ایجاد ابرداده
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸

مکان‌ها


مکان
ICARDA
تاریخ ارزیابی
20022003

ویژگی‌های مشاهده شده


افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

۱. IG 5839Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • جردن+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5TGD*
۲. IG 5844Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • جردن+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5TGJ0
۳. IG 5849Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • جردن+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5TGQ5
۴. IG 5864Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • جردن+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5TH6M
۵. IG 5868Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • سوریه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5THAR
۶. IG 5871Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • سوریه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5THDV
۷. IG 5874Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • سوریه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5THGY
۸. IG 5980Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • اسپانیا+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5TMSR
۹. IG 5991Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • یونان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5TN3$
۱۰. IG 5992Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • یونان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5TN4=
۱۱. IG 5993Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • یونان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5TN5U
۱۲. IG 6020Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ارمنستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5TNZS
۱۳. IG 6021Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ارمنستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5TP0T
۱۴. IG 6025Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ازبکستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5TP4Y
۱۵. IG 6026Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ازبکستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5TP5Z
۱۶. IG 6028Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • تاجیکستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5TP7~
۱۷. IG 6066Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ترکیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5TQD$
۱۸. IG 6067Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ترکیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5TQE=
۱۹. IG 6076Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • اسپانیا+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5TQQ7
۲۰. IG 6079Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5TQTA
۲۱. IG 6089Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ترکیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5TR4M
۲۲. IG 6091Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ترکیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5TR6P
۲۳. IG 6256Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5TXA1
۲۴. IG 6320Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ترکیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5TZAW
۲۵. IG 6431Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • فرانسه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5V2SW
۲۶. IG 6432Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • فرانسه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5V2TX
۲۷. IG 6433Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • الجزیره+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5V2VY
۲۸. IG 6434Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • الجزیره+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5V2WZ
۲۹. IG 6435Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • الجزیره+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5V2X*
۳۰. IG 6436Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • الجزیره+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5V2Y~
۳۱. IG 6438Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • الجزیره+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5V30=
۳۲. IG 6440Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • الجزیره+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5V320
۳۳. IG 6442Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • الجزیره+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5V342
۳۴. IG 6444Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • الجزیره+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5V364
۳۵. IG 6445Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • الجزیره+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5V375
۳۶. IG 7117Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5VR48
۳۷. IG 7142Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ترکیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5VRX~
۳۸. IG 7629Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • سوریه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5W7KP
۳۹. IG 7631Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • جردن+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5W7NR
۴۰. IG 7637Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • سوریه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5W7TX
۴۱. IG 7743Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • سوریه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5WB3Q
۴۲. IG 7832Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • اسپانیا+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5WDV0
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5WQA7
۴۴. IG 8241Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • یونان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5WTJ0
۴۵. IG 8266Cicer arietinum L. • مطالب پرورشی/پژوهشی • اسراییل+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5WVBS
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5WZ4=
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5X0VG
۴۸. IG 8444Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • جردن+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5X0WH
۴۹. IG 8446Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • یونان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5X0YK
۵۰. IG 8452Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • الجزیره+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5X14S