جزییات مجموعه داده

LG0005 - Chickpea germplasm from Vavilov Institute

genesys1

The dataset was extracted from the Genesys 1 trait database.

محصول نام
Chickpea
تعداد افزونه
۵۳۹
تعداد ویژگی
۲۲
شروع ارزیابی
1999
پایان ارزیابی
2000

ابرداده‌های مجموعه داده


کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY-NC-ND 4.0 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

داده‌ها و منابع


فایل مجموعه داده

ICARDA - LG0005 - Chickpea germplasm from Vavilov Institute.xlsx

Preview

فایل مجموعه داده

ICARDA - LG0005 - Chickpea germplasm from Vavilov Institute.zip

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - fc69adee-d9fb-4e54-baca-a21f860d3bcc.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


دیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
2010
تاریخ ایجاد ابرداده
28 dezembro 2018
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
28 dezembro 2018

مکان‌ها


مکان
ICARDA
تاریخ ارزیابی
19992000

ویژگی‌های مشاهده شده


افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

۱. IG 128229Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • تاجیکستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/979JP
۲. IG 128230Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • تاجیکستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/979KQ
۳. IG 128231Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • تاجیکستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/979MR
۴. IG 128232Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • تاجیکستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/979NS
۵. IG 128233Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ازبکستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/979PT
۶. IG 128234Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ازبکستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/979QV
۷. IG 128235Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ازبکستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/979RW
۸. IG 128236Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ازبکستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/979SX
۹. IG 128237Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ازبکستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/979TY
۱۰. IG 128238Cicer arietinum L. • POIS-CHICHE BLANC • گونه سنتی/رقم بومی • ازبکستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/979VZ
۱۱. IG 128239Cicer arietinum L. • POIS-CHICHE BLANC • گونه سنتی/رقم بومی • ازبکستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/979W*
۱۲. IG 128240Cicer arietinum L. • POIS-CHICHE BLANC • گونه سنتی/رقم بومی • ازبکستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/979X~
۱۳. IG 128241Cicer arietinum L. • POIS-CHICHE BLANC • گونه سنتی/رقم بومی • ازبکستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/979Y$
۱۴. IG 128242Cicer arietinum L. • POIS-CHICHE BLANC • گونه سنتی/رقم بومی • ازبکستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/979Z=
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/97A0U
۱۶. IG 128244Cicer arietinum L. • POIS-CHICHE BLANC • گونه سنتی/رقم بومی • ازبکستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/97A10
۱۷. IG 128245Cicer arietinum L. • POIS-CHICHE BLANC • گونه سنتی/رقم بومی • ازبکستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/97A21
۱۸. IG 128246Cicer arietinum L. • POIS-CHICHE BLANC • گونه سنتی/رقم بومی • ازبکستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/97A32
۱۹. IG 128247Cicer arietinum L. • POIS-CHICHE BLANC • گونه سنتی/رقم بومی • ازبکستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/97A43
۲۰. IG 128248Cicer arietinum L. • POIS-CHICHE BLANC • گونه سنتی/رقم بومی • ازبکستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/97A54
۲۱. IG 128249Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ازبکستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/97A65
۲۲. IG 128250Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ترکمنستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/97A76
۲۳. IG 128251Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ازبکستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/97A87
۲۴. IG 128252Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ازبکستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/97A98
۲۵. IG 128253Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ازبکستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/97AA9
۲۶. IG 128254Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ازبکستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/97ABA
۲۷. IG 128255Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ازبکستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/97ACB
۲۸. IG 128256Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ازبکستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/97ADC
۲۹. IG 128257Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ازبکستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/97AED
۳۰. IG 128258Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ازبکستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/97AFE
۳۱. IG 128259Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ازبکستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/97AGF
۳۲. IG 128260Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ازبکستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/97AHG
۳۳. IG 128261Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ازبکستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/97AJH
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/97AKJ
۳۵. IG 128263Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ازبکستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/97AMK
۳۶. IG 128264Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ازبکستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/97ANM
۳۷. IG 128265Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ازبکستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/97APN
۳۸. IG 128266Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ازبکستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/97AQP
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/97ARQ
۴۰. IG 128269Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • اوکراین+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/97ATS
۴۱. IG 128270Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • اوکراین+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/97AVT
۴۲. IG 128271Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ازبکستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/97AWV
۴۳. IG 128272Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • روسیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/97AXW
۴۴. IG 128273Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • آلمان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/97AYX
۴۵. IG 128274Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • اوکراین+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/97AZY
۴۶. IG 128275Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • اوکراین+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/97B0Z
۴۷. IG 128276Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • اوکراین+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/97B1*
۴۸. IG 128277Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • اوکراین+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/97B2~
۴۹. IG 128278Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • اوکراین+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/97B3$
۵۰. IG 128279Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • روسیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/97B4=