جزییات فهرست شناساگر

Descriptors for sweet potato

1991

Descriptors for sweet potato (Ipomoea batatas) was developed by Dr. Z. Huamän of the International Potato Center (CIP), Lima, Peru.

This list is a revised version of the publication "Huamén, Z. 1988. Descriptors for the characterization and evaluation of sweet potato genetic resources. pp. 331-355. In: Exploration, Maintenance and Utilization of Sweet Potato Genetic Resources, Report of the First Sweet Potato Planning Conference, February 1987. Lima, Peru: International Potato Center. 369 p.".

محصول
Sweetpotato
ناشر
IBPGR
نقل قول کتاب‌شناختی

CIP, AVRDC, IBPGR. (1991). Descriptors for sweet potato. International Board for Plant Genetic Resources, Rome, Italy.

نسخه
1991

Ability of vines to climb adjacent stakes placed in those accessions showing twining characters

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

0
No-Twining
3
Slightly Twining
5
Moderately Twining
7
Twining
9
Very Twining

Length of the main vines

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
3Erect<75 cm
5Semi-Erect75-150
7Spreading151-250 cm
9Extremely spreading> 250 cm

Estimated percentage of the ground cover recorded 35-40 days after planting

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
3Low<50%
5Medium50-74%
7High75-90%
9Total>90%

Average length of at least three internodes located in the middle section of the vine.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
Very short <3 cm
3
Short 3-5 cm
5
Intermediate 6-9 cm
7
Long 10-12 cm
9
Very long >12 cm

Average diameter of at least three internodes located in the middle section of the vine.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
Very thin <4 mm
3
Thin 4-6 mm
5
Intermediate 7-9 mm
7
Thick 10-12 mm
9
Very thick >12 mm

Anthocyanine (purple pigmentation) present in the vines beside the green colour. The predominant colour should be evaluated considering the whole vine from base to tip.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
Green
3
Green with fee purple spots
4
Green with many purple spots
5
Green with many dark purple spots
6
Mostly purple
7
Mostly dark purple
8
Totally purple
9
Totally dark purple

Anthocyanine (purple pigmentation) present in the vines beside the green colour. The predominant colour should be evaluated considering the whole vine from base to tip. The secondary colour is more easily evaluated using younger vines.

Language
English
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
0Absent
1Green base
2Green tip
3Green nodes
4Purple base
5Purple tip
6Purple nodes

Degree of hairiness of immature leaves recorded at the apex of the vines

Language
English
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

0
Absent
3
Sparse
5
Moderate
7
Heavy

Described from mature leaves located in the middle section of the vine.

Language
English
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Rounded
2ReniformKidney-shaped
3CordateHeart-shaped
4Triangular
5HastateTrilobular and spear-shaped, with the basal lobes more or less divergent
6Lobed
7Almost divided
Language
English
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

0
No lateral lobes Entire
1
Very slight Teeth
3
Slight
5
Moderate
7
Deep
9
Very deep

Most leaves of sweet potato have two basal lobes and they should not be counted. Record the predominant number of the lateral and central leaf lobes observed on the leaves located in the middle of section of the vine.

Generally sweet potatoes have 1,3,5,7 or 9 leaf lobes. If the leaf has no lateral lobes but shows a central tooth this number is 1. If the apical portion of the leaf is totally rounded this number is 0.

Language
English
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
Language
English
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
0Absent
1Toothed
2Triangular
3Semi-circular
4Semi-elliptic
5Elliptic
6Lanceolate
7Oblanceolate
8LinearBroad
9LinearNarrow

Length from the basal lobes to the tip of the leaves. Record the average expression of at least 3 leaves located in the middle section of the vine.

Language
English
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
3Small< 8 cm
5Medium8-15 cm
7Large16-25 cm
9Very large> 25 cm

Describe the most frequent expression of the distribution of anthocyanin (purple) pigmentation shown in the veins of the leaves lower surface

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Yellow
2Green
3Purple spot in the base of mian rib
4Purple spots in several veins
5Main rib partially purple
6Main rib is mostly or totally purple
7All veins partially purple
8All veins mostly or totally purple
9Lower surface and veins totally purple

Describe the overall foliage colour considering the colour of the fully expanded mature leaves of several plants. The variegation in leaf colour due to virus symptoms should not be recorded.

Language
English
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Yellow-green
2Green
3Green wiith purple edges
4Greyish-greenDue to heavy pubescence
5Green with purple veins on upper surface
6Slightly purple
7Mostly purple
8Green upper, purple flower
9Purple both surface

Describe the overall foliage colour considering the colour of the fully expanded immature leaves of several plants. The variegation in leaf colour due to virus symptoms should not be recorded.

Language
English
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Yellow-green
2Green
3Green wiith purple edges
4Greyish-greenDue to heavy pubescence
5Green with purple veins on upper surface
6Slightly purple
7Mostly purple
8Green upper, purple flower
9Purple both surface

Average petiol length, from the base to the insertion with the blade, of at least 3 leaves in the middle portion of the main vine.

Language
English
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Very short<10 cm
3Short10-20 cm
5Intermediate21-30 cm
7Long31-40 cm
9Very long>40 cm

Distribution of the anthocyanin (purple) pigmentation in the petioles of leaves. Indicate the most predominant colour first

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Green
2Green with purple near stem
3Green with purple near leaf
4Green with purple at both ends
5Green with purple spots throughout the petiole
6Green with purple stripes
7Purple with green near leaf
8Some petiole purple, others are green
9Totally pr mostlry purple

Storage root outline shown in longitudinal section.

Language
English
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1RoundAlmost a circular outline with a length to a breadth (L/B) ratio of about 1:1
2Round elliptica alightly circular outline with acute ends, and L/B ratio not more than 2:1
3Ellipticsymmetrical outline with about the maximum breadth at equal distance from both ends which are slightly acute. L/B ratio not more than 3:1
4Ovateoutline resembling the longitudinal section of an egg. The broadest part is at the distal end (away from the root stalk)
5Obvoateinversely ovate outline. The broadest part is at the proximal end (i.e. close to the root stalk)
6Oblongalmost rectangular outline with with sides nearly parallel and corners rounded. L/B ratio is 2:1.
7Long Oblongoblong outline with with a L/B ratio about 2:1
8Long ellipticelliptic outline with a L/B ratio of more than 3:1
9Long irregular or curved
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
0Absent
1Alligator-like skin
2Veins
3Shallow horizontal constrictions
4Deep horizontal constrictions
5Shallow longitidnal grooves
6Deep longitudinal grooves
7Deep constrictions and deep grooves
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Very thin< 1 mm
3Thin1-2 mm
5Intermediate2-3 mm
7Thick3-4 mm
9Very thick> 4mm
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1White
2Cream
3Yellow
4Orange
5Brownish orange
6Pink
7Red
8Purple-red
9Dark-purple
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Pale
2Intermediate
3Dark
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
0Absent
1White
2Cream
3Yellow
4Orange
5Brownish orange
6Pink
7Red
8Purple-red
9Dark-purple
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1White
2Cream
3Dark cream
4Pale yellow
5Dark yellow
6Pale orange
7Intermediate orange
8Dark orange
9Strongly pigmented with anthocyanine
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
0Absent
1White
2Cream
3Yellow
4Orange
5Brownish orange
6Pink
7Red
8Purple-red
9Dark-purple
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
0Absent
1Narrow ring in cortex
2Broad ring in cortex
3Scattered spots in the flesh
4Narrow ring in flesh
5Broad ring in the flesh
6Ring and other areas in the flesh
7In longitudinal sections
8Covering most of the flesh
9Covering all the flesh
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

0
None
3
Sparse
5
Moderate
7
Profuse
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1White
2White limb with purple throat
3White limb with pale purple ringa nd purple throat
4Pale purple limb with purple throat
5Purple
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
cm
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
cm
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

3
Semi-stellate
5
Pentagonal
7
Rounded
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Outer two shorter
2Equal

Number of veins observed in sepals. Record the most requent number in ten typical flowers

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
Ovate
3
Elliptic
5
Obovate
7
Oblong
9
Lanceolate
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Acute
3Obtuse
5Acuminate
7Caudate
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

0
Absent
3
Sparse
5
Moderate
7
Heavy
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Green
2Green with purple edge
3Green with purple spots
5Green with purple areas
6Some sepals are green, others purple
7Totally pogmented - pale purple
9Totally pigmented - dark purple
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
White
5
Pale purple
9
Purple
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1White
3White with purple at the base
5White with purple at the top
7White with purple spots throughout
9Purple

The relative position of the stigma as compared to the highest anther.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
Inserted Shorter than longest anther
3
Same height as highest anther
5
Slightly exerted
7
Exerted Longer than longest anther
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

0
None
1
Scarce
3
Sparse
5
Moderate
7
Profuse

Arrangement of the storage roots on the underground stems.

Language
English
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
Closed cluster
3
Open cluster
5
Dispersed
7
Very dispersed

Length of the stalk joining the storage roots to the stems

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
0Sessile or absent
1Very short< 2 cm
3Short2-5 cm
5Intermediate6-8 cm
7Long9-12 cm
9Very long> 12 cm

Average of ten plants

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

3
Uniform
5
Slightly variable
7
Moderately variable
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

3
Uniform
5
Slightly variable
7
Moderately variable

Average cracking shown in ten plants. Consider all cracks caused by growth and/or water stress. Specify reference or reference cultivar

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

0
Absent
3
Few cracks
5
Medium number of cracks
7
Many cracks

Amount of latex observed after cross sectioning medium-sized storage roots

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

3
Little
5
Some
7
Abundant

Amount of browning due to oxidation observed 5-10 seconds after storage roots are cut in cross. Sepicify in reference or reference cultivar

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

3
Little
5
Some
7
Abundant